top of page

Οι επιχειρήσεις που μας εμπιστεύτηκαν χρησιμοποίησαν τις νέες τεχνολογίες για να αποκτήσουν στρατηγικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Οι επιχειρήσεις που μας εμπιστεύτηκαν, επαναπροσδιόρισαν τον τρόπο που λειτουργούσαν και εκμεταλλεύτηκαν τις τεχνολογίες ιντερνέτ επανατοποθετώντας έτσι την επιχείρησή τους στις νέες συνθήκες της αγοράς και αποκτώντας στρατηγικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

 

Τις βοηθήσαμε να εργάζονται πιο έξυπνα και αποδοτικά. Έτσι:

 

  • Συνέδεσαν τους ανθρώπους μέσα από ασφαλή συνεργατικά δίκτυα.

  • Έδωσαν την απαραίτητη πληροφόρηση άμεσα όποτε και όπου χρειάζεται.

  • Επίσπευσαν την λήψη αποφάσεων.

  • Ενίσχυσαν τις πωλήσεις τους και μάλιστα στα σημεία που βρίσκονται οι πελάτες τους.

  • Πέτυχαν χαμηλότερα κόστη και αύξησαν την ταχύτητα παράδοσης των υπηρεσιών και προϊόντων τους.

  • Βελτίωσαν την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πελάτες τους.

  • Προσωποποίησαν τις ενέργειες μάρκετινγκ.

  • Βελτίωσαν τα αποτελέσματά τους συνδέοντας τις εμπορικές δραστηριότητες τους άμεσα με τα οικονομικά τους στοιχεία.

Σύνδεση μέσω πλατφόρμας Cloud απομακρυσμένων περιοχών

 

Συνδέσαμε τα Κεντρικά Γραφεία του πελάτη μας στη Σιγκαπούρη με το γραφείο του στην Ελλάδα.  

Εντάξαμε μια μεγάλη γκάμα λειτουργιών όπως διαχείριση εντολών αγορών και πωλήσεων, αποθήκες, έκδοση τιμολόγιών και αποδείξεων.  

Βοηθήσαμε τον πελάτη μας να δώσει πρόσβαση σε κοινά δεδομένα και πληροφόρηση σε πραγματικούς χρόνους και στις δύο τις τοποθεσίες.

Να ανταποκρίνεται γρήγορα στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του βασικού προμηθευτή της.

Να έχει πρόσβαση 24/7 και σε πραγματικό χρόνο απεικόνιση των δεδομένων σε διαφορετικές , χρονικές ζώνες.

Αυτοματοποίηση λειτουργιών δικτύου franchise μέσω Web

 

Στο δίκτυο ενός franchise στο χώρο της απασχόλησης παιδιών προσχολικής ηλικίας, βελτιώσαμε την παραγωγικότητα με την εισαγωγή ενός νέου και μοντέρνου συστήματος διαχείρισης των προγραμμάτων ανάπτυξης που εφαρμόζει αλλά και ελέγχο του προσωπικού προγράμματος κάθε πελάτη/παιδιού.

Επίσης, μπήκαν οι βάσεις για υλοποίηση διαδικασιών CRM, με αναλυτική τήρηση αρχείου πελατών και δυνατότητα για αποστολή emails & SMS για προωθητικές καμπάνιες.

Η εικόνα της φίρμας αναβαθμίστηκε αλλά και η επένδυση στο franchise έγινε πιο ελκυστική.

"My Workplace" πλατφόρμα προσωπικού   Πολύ περισσότερο από απλή διαχείριση

 

Η σύνδεση των ανθρώπων μιας επιχείρησης με τους στόχους της και η ενίσχυση της συνεργασίας και της ομαδικής εργασίας.

Εφαρμόσαμε την self service σουίτα εφαρμογών και δώσαμε στο προσωπικό του πελάτη μας πρόσβαση σε μια πύλη web με οργανωμένο τρόπο.

Αυτοματοποιημένη παραγωγή επικαιροποιημένων διαχειριστικών καταστάσεων για τα τμήματα, την Διοίκηση, τις δημόσιες αρχές, μειωμένα έξοδα διαχείρισης, αυξημένη παραγωγικότητα και αποδοτικότητα των ανθρώπων, καλύτερη συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ τους ήταν μερικά από τα οφέλη για τον Πελάτη μας.   

Τραπεζικό Portal Προώθησης Τραπεζικών Προϊόντων

 

Συνδυάζοντας το Ε-ΟΝ EPI και το E-ON RIX δημιουργήσαμε ένα Τραπεζικό Portal  για τις πωλήσεις χρηματοοικονομικών προϊόντων από εμπορικά δίκτυα συνεργατών. Εντάξαμε διαδικασίες και ροές  εργασίας όπως Αιτήσεις Δανείων, Εγκρίσεις, Credit Scoring, Δανειακές Συμβάσεις, Collections, Αποθήκες,  Πάγια, Γενική Λογιστική και CRM και τις συνδέσαμε μεταξύ τους και με τα διατραπεζικά συστήματα ώστε να δίνουν συγκεντρωμένη Πληροφόρηση και να παράγουν όλες τις απαραίτητες Πληροφοριακές και Ελεγκτικές Καταστάσεις για την Τράπεζα και για τις Εποπτικές Αρχές.

Σύστημα Διαχείρισης Δικτύου Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων 

 

Το Ε-ΟΝ RIX και οι παρεμβάσεις της E-ON δημιούργησαν ένα σύστημα που καλύπτει και εξυπηρετεί πλήρως και ολοκληρωμένα τις δραστηριότητες του εισαγωγέα πελάτη μας και του δικτύου των 130 αντιπροσώπων του. 

Το σύστημα εγκαταστάθηκε κεντρικά στον Εισαγωγέα και είναι 24x7 διαθέσιμο από οπουδήποτε από όλους τους χρήστες μέσω web browser. Απλοποιεί και ομογενοποιεί όλες τις διαδικασίες. Δημιουργεί ένα πραγματικό περιβάλλον συνεργασίας και βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Όλοι μοιράζονται την ίδια πληροφόρηση. 

Τα αποτελέσματα για όλους είναι μετρήσιμα.

Επιχειρήσεις - Αυτοματοποίηση Διαδικασιών

 

Αξιοποιώντας το Ε-ΟΝ Processes με το μοντέλο παροχής Software as a Service ο Πελάτης μας πέτυχε ένα μεγάλο βαθμό διαφάνειας στις διαδικασίες πωλήσεων και εκμισθώσεων των προϊόντων του και εξασφάλισε ότι όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα μπορούν να διεκπεραιώσουν την εργασία τους σωστά και έγκαιρα. Εξάλειψε τις καθυστερήσεις και τα κόστη που απορρέουν από λάθη στο χειρισμό υποθέσεων και είναι σε θέση να παραδώσει πιο γρήγορα στους πελάτες του αυξάνοντας τον βαθμό  ικανοποίησης τους.

Εκδόσεις - Ολοκλήρωση Διαδικασιών

 

Με την υιοθέτηση του E-ON RIX όλες οι κρίσιμες διαδικασίες  του Εκδοτικού Ομίλου αυτοματοποιήθηκαν και μπήκαν κάτω από μια ομπρέλα με άμεση ενημέρωση των αρχείων Πελατών και της Γενικής Λογιστικής. 

Το Ε-ΟΝ RIX συνέβαλε στην αύξηση της παραγωγικότητας και την αύξηση της επιτυχίας στις εισπράξεις και επέτρεψε την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο της διαθεσιμότητας μετρητών. Η έκδοση οικονομικών καταστάσεων σε κάθε στιγμή από οπουδήποτε και οποτεδήποτε είχε ως αποτέλεσμα την άμεση ενημέρωση της Διοίκησης για την πορεία και τα αποτελέσματα του Ομίλου.

Σύνδεση Εργαζομένων εκτός Έδρας μέσω πλατφόρμας cloud

 

Ο Πελάτης μας, εταιρία μόδας και διανομής αρωμάτων απλοποίησε και αυτοματοποίησε τη διαδικασία κατανομής των πωλητριών του στα καταστήματα ομορφιάς τρίτων χρησιμοποιώντας το E-ON HRM. 

Με βάση προκαθορισμένους κανόνες, και με τις συγκεκριμένες δεξιότητες των πωλητριών, το σύστημα προτείνει ποια θέση θα πληρωθεί από ποίο πρόσωπο και πότε. Διαχειρίζεται τις απουσίες και τα έκτακτα περιστατικά και παράγει όλες τις απαραίτητες εποπτικές και πληροφοριακές καταστάσεις για τις Δημόσιες Αρχές, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, τους Διευθυντές Πωλήσεων και τη Διοίκηση.

Κυβερνητική Πύλη

 

 

Δημιουργήσαμε σε συνεργασία με τον Πελάτη μας μια Κυβερνητική Πύλη, για 25 διαδικτυακούς τόπους που παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

Η Πύλη παρέχει ακριβείς, αξιόπιστες και on-line ενημερωμένες πληροφορίες, σχετικά με τις διαδικασίες και τα έγγραφα που απαιτούνται στις συναλλαγές και τις υπηρεσίες που παρέχονται από κάθε Δημόσια Υπηρεσία, αυτοματοποιώντας και διευκολύνοντας τις διαδικασίες.

Μεταφέραμε όλη την ανάλογη τεχνογνωσία για τη συντήρηση και επέκταση της Πύλης στο μέλλον στην αρμόδια Κυβερνητική Υπηρεσία.

bottom of page