top of page

Τράπεζες Αυτοματοποίηση Πωλήσεων


Ο Πελάτης: Η Τράπεζα δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο στην παροχή χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών στο χώρο της χρηματοδότησης αυτοκινήτου. Μας επέλεξε ως τεχνολογικό συνεργάτη όταν αποφάσισε να ξεκινήσει τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα.

Ποια ήταν η επιχειρηματική Πρόκληση: Μια κρίσιμη διαδικασία για την Τράπεζα ήταν η ικανότητά της να συνεργάζεται και να επικοινωνεί απευθείας και σε πραγματικό χρόνο με τους εξωτερικούς της συνεργάτες, το δίκτυο των Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων στη χώρα, για τις πωλήσεις των χρηματοοικονομικών της προϊόντων.

Έπρεπε δηλαδή να έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί εύκολα με ένα αποτελεσματικό και φθηνό τρόπο με πολλαπλά σημεία πωλήσεων, να λαμβάνει αιτήσεις δανείων και να εκτελεί on-line τις εγκριτικές διαδικασίες και άλλες ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω του διαδικτύου και όλες αυτές οι συναλλαγές έπρεπε να ενημερώνουν τα εσωτερικά συστήματα της Τράπεζας όπως τη Γενική Λογιστική και την κεντρική βάση πληροφοριών για την παραγωγή καταστάσεων που απαιτούνταν από τις εποπτικές αρχές.


Πως προσέγγισε η Ε-ΟΝ Integration την πρόκληση του Πελάτη:

Η E-ON και η Τράπεζα σχεδίασαν μαζί μια συνολική επιχειρηματική και τεχνολογική αρχιτεκτονική ενόψει της εφαρμογής των νέων επιχειρηματικών λειτουργιών της Τράπεζας στην Ελλάδα.


Η προσέγγιση που επιλέχθηκε ήταν να εγκατασταθούν οι πλατφόρμες λογισμικού της Ε-ΟΝ Integration, E-ON EPI και E-ON RIX. Αυτές απετέλεσαν τη βάση για να δημιουργηθούν οι απαραίτητες ενότητες και ροές εργασίας της Τράπεζας. Οι πλατφόρμες αυτές ήδη περιείχαν αφενός όλη τη λειτουργικότητα για την ανάπτυξη ενοτήτων όπως Πελάτες, Προμηθευτές και άλλα Πρόσωπα καθώς και ροών εργασίας όπως Αιτήσεις, Εγκρίσεις, Credit Scoring, Δανειακές Συμβάσεις, Collections, CRM Αποθήκες, Γενική Λογιστική και Πάγια και αφετέρου παρείχαν ένα εργαλείο παραγωγής όλων των απαραίτητων Πληροφοριακών και Ελεγκτικών Καταστάσεων για την Τράπεζα και για τις Εποπτικές Αρχές.


Οι συνδυασμένες πλατφόρμες E-ON EPI και E-ON RIX προσέφεραν ένα απόλυτα ολοκληρωμένο περιβάλλον που περιελάμβανε τιςεπιχειρησιακές διαδικασίες και τις ροές εργασίας. Τα περισσότερα άλλα ανταγωνιστικά πακέτα θα αποτύγχαναν να φθάσουν σε τόσο υψηλό βαθμό ολοκλήρωσης. Για παράδειγμα, θα μπορούσε κανείς να βρει αξιόπιστα πακέτα για αιτήσεις και εγκρίσεις δανείων τα οποία όμως δεν θα ενσωματώνονταν απόλυτα με εσωτερικές διαδικασίες λογιστικής, διαχείρισης του κινδύνου και χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.


Συνεργατικό Περιβάλλον βασισμένο σε κορυφαίες τεχνολογίες ακμής: Το έργο μας στην Τράπεζα είχε ως αποτέλεσμα να αναπτυχθεί μια νέα συνεργατική πλατφόρμα εφαρμογών δανείων για τις πιστωτικές λειτουργίες της Τράπεζας στην Ελλάδα.

Η νέα πλατφόρμα εφαρμογών εγκαταστάθηκε και λειτουργεί σε μια τεχνολογική υποδομή σε Κέντρο Δεδομένων της Τράπεζας στο εξωτερικό. Η υποδομή αυτή εξυπηρετεί όλους τους χρήστες είτε είναι σε περιβάλλον Intranet, Extranet ή Internet. Mε τον τρόπο αυτό όλα τα λειτουργικά και τεχνικά θέματα εξυπηρετούνται με τον πιο φθηνό και αποτελεσματικό τρόπο χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες υποδομές της Τράπεζας.Αποτελέσματα: Το Λογισμικό της E-ON και οι λειτουργικότητά του, εξασφάλισαν μια σταθερή υποδομή για το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών της Τράπεζας, για την Αυτοματοποίηση των Πωλήσεών της και για την Διαχείριση των Πελατειακών της Σχέσεων καθώς και για την σύνδεση με διατραπεζικά συστήματα όπως ΔΙΑΣ και Δυσμενή. Ο πυρήνας του συστήματος είναι η διαδικασία της διαχείρισης των δανείων, που συμπεριλαμβάνει τις ροές για την προετοιμασία και την υποβολή των αιτήσεων απευθείας από τους Εμπόρους και Συνεργάτες της Τράπεζας μέσω internet, τις ροές εργασιών για την εσωτερική αξιολόγηση που γίνεται από στελέχη και εσωτερικές υπηρεσίες της Τράπεζας, καθώς και τις λειτουργίες που αφορούν ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως ο υπολογισμός τόκων, ασφαλιστικές προτάσεις, statements πελατών , βαθμολόγηση χαρακτηριστικών πελατών (credit scoring), πληρωμές μέσω του διατραπεζικού συστήματος, κ.λπ. Πέραν αυτών το σύστημα καλύπτει πλήρως τις λειτουργίες διαχείρισης των συμβάσεων πελατών, σύμφωνα με τις νομικές και διαχειριστικές απαιτήσεις.


Το σύνολο των διαδικασιών τροφοδοτεί την Γενική Λογιστική της Τράπεζας και τις νομοθετικές και κανονιστικές καταστάσεις για τις εποπτικές αρχές.


Το ολοκληρωμένο νέο σύστημα προσέφερε στην Τράπεζα τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

  • Αυτοματοποίηση και ολοκληρωμένη κάλυψη του κύκλου των πωλήσεων καθώς και CRM λειτουργικότητα για παρακολούθηση πελατών και για συντονισμένες ενέργειες μάρκετινγκ.

  • Συγκέντρωση πληροφοριών από όλα τα κανάλια εντός και εκτός της Τράπεζας.

  • Αυξημένη Παραγωγικότητα εφόσον δεν υπάρχουν διπλές καταχωρήσεις στοιχείων ούτε κόστος επικοινωνίας και χειρόγραφες διαδικασίες.

  • Ενιαίο Περιβάλλον Συνεργασίας που οδηγεί σε καλύτερο συντονισμό των Πωλήσεων και γρηγορότερη απόκριση στις απαιτήσεις της αγοράς.


Comments


bottom of page