top of page

Διευθύνων Σύμβουλος: «να δώσω μέρισμα και bonus, ή να κλείσω κινδύνους κλιματικής αλλαγής;»Σε αυτό το δίλλημα πρακτικά βρίσκονται εδώ και λίγα χρόνια πάρα πολλοί διευθύνοντες σύμβουλοι σε όλο σχεδόν το φάσμα των επιχειρήσεων ανά τον κόσμο. Βλέπουν κινδύνους που απαιτούν νέα κεφάλαια, επενδύσεις και κόστη, αλλά ταυτόχρονα, βλέπουν ότι πρέπει εξασφαλίσουν τις βραχυχρόνιες πιέσεις κερδοφορίες από τους μετόχους και τα στελέχη. Η κλιματική κρίση μεταξύ άλλων, παρουσιάζει ανησυχητικά φυσικά φαινόμενα, που διαρκούν λίγες ώρες ή μερικές μέρες, και ανοίγουν «πληγές» στις επιχειρήσεις που θα κάνουν μερικά ή πολλά χρόνια να θεραπευτούν. Η μακροχρόνια οικονομική κρίση και η πανδημία έχουν χειροτερεύσει τα πράγματα.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα ανέλθουν σε 1 τρισεκατομμύριο δολάρια για τις 215 μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο

Μια εκτίμηση αναφέρει ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα ανέλθουν σε 1 τρισεκατομμύριο δολάρια για τις 215 μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο και είναι πιθανό να εμφανιστούν μέσα στα επόμενα 5 χρόνια[1].


Γενικά, οι οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής οφείλονται σε υπάρχοντες ή διαφαινόμενους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται μια επιχείρηση. Όμως, παρά τις προκλήσεις, μπορεί να υπάρξουν και ευκαιρίες ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις. Με τον όρο «ευκαιρίες» περιγράφονται τυχόν θετικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για μια επιχείρηση. Αναφέρεται για παράδειγμα στις οικονομικές δραστηριότητες και τεχνολογικές καινοτομίες που έχουν θετική συμβολή στην αντιμετώπιση της κρίσης, στην αύξηση της αποδοτικότητας χρήσης των φυσικών πόρων, στην υιοθέτηση και χρήση πηγών ενέργειας χαμηλών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον.


Επομένως, έχει αρχίσει να αναδεικνύεται η διαπίστωση ότι η έκθεση σε κλιματικούς κινδύνους και οι μέθοδοι αντιμετώπισής τους (Διαχείριση Κινδύνων) αποτελούν στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη στην εκτίμηση της βιωσιμότητας μιας επιχείρησης είτε από επενδυτές, είτε από τραπεζικά ιδρύματα είτε από λοιπούς ενδιαφερόμενους φορείς αλλά και την κοινή γνώμη.


Το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής/κρίσης, που ενώ ξεφεύγει από τον κλασικό επιχειρησιακό προγραμματισμό ενός έτους ή μιας πενταετίας, μπορεί και απαιτεί από τις επιχειρήσεις να εξετάσουν τις διαδικασίες, τα οικονομικά τους και άλλους δείκτες απόδοσης σε μακροχρόνιο ορίζοντα, με κατάλληλα εργαλεία και με συνεργατικό πνεύμα πολλών επιστημονικών πεδίων.

Οι ενέργειες μετριασμού της κλιματικής κρίσης επιβάλλουν την προετοιμασία σε επαρκές επίπεδο, ώστε «ζημιές» να είναι οι ελάχιστες δυνατές

Σε κάθε περίπτωση οι ενέργειες μετριασμού της κλιματικής κρίσης αφορούν το «σήμερα» καθότι επιβάλλουν μία τουλάχιστον βραχυχρόνια δράση: την Προετοιμασία σε επαρκές επίπεδο, ώστε οι διαφαινόμενες άμεσες «ζημιές» να είναι οι ελάχιστες δυνατές. Τέλος, η ανάλυση κινδύνων και σεναρίων επ’ αυτών επιτρέπει την καλύτερη στρατηγική τοποθέτηση ή/και αναγνώριση ευκαιριών σχετικά με την κλιματική αλλαγή (π.χ. επενδύσεις) ενώ απαιτείται συνεχής παρακολούθηση των μελλοντικών εξελίξεων για επανεξέταση των ζητημάτων και επανατοποθέτηση.


Στην e-On Integration αντιμετωπίζουμε ολιστικά το ζήτημα της κλιματικής κρίσης και της αναγνώρισης/διαχείρισης κινδύνων που προκύπτουν από αυτή. Το E-ON RIBIA είναι ένα ολοκληρωμένο ERM σύστημα, σχεδιασμένο να εξυπηρετεί τον αντικειμενικό σκοπό της Διαχείρισης Κινδύνων. Περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να αναδείξει τις περιοχές υψηλού κινδύνου κλιματική αλλαγής και να τροφοδοτήσει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που το χρησιμοποιούν με αναλύσεις και εκτεταμένη πληροφόρηση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην απόδοση και τη βιωσιμότητα τους. Ταυτόχρονα, εξάγουμε δεδομένα από μεγάλες βάσεις δεδομένων για μεταβολές τόσο στις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες όσο και στις φυσικές μεταβλητές των φαινομένων της κλιματικής αλλαγής, και πραγματοποιούμε ανάλυση σεναρίων με βάση τα επιχειρησιακά δεδομένα, διευκολύνοντας έτσι τη λήψη αποφάσεων και την καλύτερη στρατηγική τοποθέτηση σε μελλοντικά ζητήματα.


Kommentare


bottom of page