ERM_environment_TOP_BANNER (2).jpg

Διαχείριση κινδύνων

που σχετίζονται με το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή.

ERM Enterprise Risk Management

* Το link οδηγεί σε ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης κινδύνων μέσω του εργαλείου μας e-On ERM RIBIA. 

Σας υποστηρίζουμε με εργαλεία πληροφορικής και συμβουλευτικές υπηρεσίες από εξειδικευμένους επιστήμονες. 

Η κλιματική αλλαγή και τα θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον έχουν ήδη δείξει ότι θα αποτελέσουν κρίσιμο παράγοντα στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και στη βιωσιμότητά τους. 

Διεθνείς Οργανισμοί και Κράτη αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο την ανάγκη να θεσπίσουν οδηγίες και νομοθετικά πλαίσια για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις από την ρύπανση του περιβάλλοντος καθώς και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.  

Αναπόφευκτα και οι επιχειρήσεις θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά και να προσαρμοστούν είτε λόγω νομοθεσίας είτε λόγω μακροχρόνιας βιωσιμότητας τους. 

Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι προετοιμασμένες 

ώστε να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που απορρέουν τόσο από τις περιβαλλοντικές τους πρακτικές όσο και από τις επιπτώσεις των μεταβαλλόμενων κλιματικών συνθηκών και του μεταβλητού νομοθετικού και κοινωνικοοικονομικού πλαισίου λόγω κλιματικής αλλαγής στη λειτουργία τους. 

Stormy_Weather.jpg
ERM_environment_BANNER.jpg
Environmental_Risks.jpg

Το ERM RIBIA ως λογισμικό/πλατφόρμα εντοπισμού επιχειρηματικών κινδύνων σας οδηγεί σε ασφαλή αποτελέσματα όσον αφορά το επιπέδο προστασίας της επιχείρησής σας απέναντι σε κινδύνους περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.

Αυτοί μπορεί να σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές πρακτικές της επιχείρησης, δηλαδή με θέματα διαχείρισης του περιβάλλοντος και με τη συμμόρφωσή της με θεσμοθετημένα πλαίσια. 

Μπορεί επίσης να σχετίζονται με το πόσο ευάλωτη είναι η επιχείρηση σε εξωτερικούς παράγοντες που οφείλονται σε μεταβολές των περιβαλλοντικών και κλιματολογικών συνθηκών μακροπρόθεσμα, σε μεταβολές του νομοθετικού πλαισίου, σε αλλαγές της αγοράς, σε μεταβολές της καταναλωτικής συμπεριφοράς και άλλες έμμεσες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

10 λόγοι για να επιλέξετε το RIBIA για την εκτίμηση κινδύνων σχετικά με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή;

1 /

Το μοναδικό Ελληνικό λογισμικό, Διαχείρισης Κινδύνων και Ελέγχου που περιλαμβάνει ζητήματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.

2 /

Έτοιμες βιβλιοθήκες Κινδύνων, Μετρικών Στοιχείων, Προγραμμάτων & Τεχνικών Ελέγχου και Αξιολογήσεων.

3 /

Συμμόρφωση με τις Οδηγίες και το Νομικό Πλαίσιο για την Περιβαλλοντική Διαχείριση και το Κλίμα

4 /

Μετριασμός κινδύνων και μείωση οικονομικών επιπτώσεων λόγω Περιβαλλοντικού αποτυπώματος και Κλιματικής Αλλαγής

5 /

Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος

6 /

Επίτευξη στρατηγικών στόχων για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή

7 /

Επίτευξη βιωσιμότητας απέναντι σε περιβαλλοντικά και κλιματικά ζητήματα

8 /

Ενίσχυση περιβαλλοντικού προφίλ στην αγορά και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

9 /

Επίτευξη καλύτερων όρων χρηματοδότησης

10 /

Συνεχής υποστήριξη από εξειδικευμένους συμβούλους και παραμετροποίηση του συστήματος στις δικές σας ανάγκες

ERM_environment_BANNER.jpg

Το software ERM RIBIA έχει λειτουργικότητα που στοχεύει τις περιοχές όπου πιθανώς απαιτείται αναθεωρηση των διαδικασιών και λήψη πρόσθετων μέτρων προστασίας. 

Στην πραγματικότητα, δεν κάνουμε μία απλή ανάλυση και εκτίμηση των κινδύνων. Η εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων μας θα μελετήσει σε βάθος τα θέματα της επιχείρησής σας όσον αφορά το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή σε σχέση με την συμμόρφωσή της με νόμους ή κανονισμούς και τη βιωσιμότητά της και θα συγκρίνει τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται ή πρόκειται να ληφθούν ανάλογα με τους κινδύνους που εντοπίστηκαν. Με αυτό τον τρόπο το ERM RIBIA θα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων που πρέπει να εφαρμόσει και να εκτελέσει η επιχείρησή σας.

Environmental_Risks_assessment.jpg

Σας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον αρχικό σχεδιασμό και στήσιμο όλων των δομικών στοιχείων του συστήματος με βάση τις απαιτήσεις σας.

Στόχος είναι  η βέλτιστη αξιοποίηση του συστήματος και η πλήρης ανταπόκριση του, στα ζητούμενα από την επιχείρησή σας.
 

Οι δυνατότητες του ERM RIBIA με μία ματιά
circle_risks_blue.tif

Ποσοτικοποίηση
Κινδύνων

Αναγνώριση
Κινδύνων

Ανάλυση
Σεναρίων

Παρακολούθηση &
Διαχείριση 

1. Συλλογή στοιχείων, αναγνώριση και αξιολόγηση κινδύνων σύμφωνα με τις κατηγορίες που συνιστούν διεθνή πρότυπα και μεθοδολογίες* εντοπισμού και αναφοράς/δημοσιοποιήσης κινδύνων και στοιχείων για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

Αυτές είναι ενδεικτικά:

 • Πολιτική & Νομικά Πλαίσια

 • Τεχνολογία

 • Αγορά

 • Φήμη

 • Φυσικοί κίνδυνοι (Οξείς & Χρόνιοι)

 • Εκπομπές Αερίων

 • Ρύπανση 

 • Ενέργεια

 • Πρώτες ύλες και διαχείριση υλικών

2. Ανάλυση και εκτίμηση των κινδύνων ή και ευκαιριών σε οικονομικούς ή/και τεχνικούς όρους (πχ. κατανάλωση ενέργειας, εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα – scope 1,2,3) σύμφωνα με διεθνή πρότυπα*.  

 • Αναγνώριση υποδομών, λειτουργιών, δραστηριοτήτων κατά μήκος της αλυσίδας αξίας  που υπόκεινται σε κινδύνους. 

 • Εκτίμηση Πιθανότητας (Likelihood) και Σοβαρότητας (Severity) εμφάνισης κινδύνων.

4. Ανάπτυξη συστημάτων εκτίμησης, αναφοράς και παρακολούθησης των κινδύνων/ευκαιριών: 

 • Βασικοί δείκτες απόδοσης (KPIs) και παρακολούθησης

 • Μετρικά στοιχεία που σχετίζονται με το περιβάλλον και το κλίμα

 • Online πίνακες ελέγχου και οπτικοποίησης αποτελεσμάτων

 • Πλατφόρμα Διαχείρισης Κινδύνων: 

  • online μητρώα κινδύνων 

  • ιεράρχηση και διαδραστικός έλεγχος των οικονομικών επιπτώσεων 

  • προσθήκη ενεργειών μετριασμού 

  • σύγκριση αποτελεσμάτων 

  • έλεγχος της πορείας δράσεων 

3. Προβολή των κινδύνων/ευκαιριών στο μέλλον με χρήση δεδομένων, προηγμένων στατιστικών μεθόδων, τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης. 

 • Εκτίμηση και ποσοτικοποίηση των κινδύνων/ευκαιριών σύμφωνα με τα κοινωνικοοικονομικά μελλοντικά σενάρια (e.g. RCP).

 • Εκτίμηση μακροπρόθεσμων επιπτώσεων

 • Έλεγχος βιωσιμότητας επιχειρηματικού μοντέλου. 

* Παραδείγματα Οδηγιών και Μεθοδολογιών που ακολουθεί το ERM RIBIA:

 • Task Force on Climate Change Financial Disclosure (TCFD),

 • Directive 2014/95/EU on Non-Financial Disclosures (NFRD) on climate-related information,

 • Global Reporting Initiative Standards (GRI)

 
ERM_environment_BANNER.jpg

Ζητήστε Παρουσίαση

Ευχαριστουμε για το ενδιαφέρον σας. Θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας.