Διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή.

Σας υποστηρίζουμε με συμβουλευτικές υπηρεσίες από εξειδικευμένους επιστήμονες και εργαλεία πληροφορικής. 

Heading 1

ERM Enterprise Risk Management

Η κλιματική αλλαγή και τα θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον έχουν ήδη δείξει ότι θα αποτελέσουν κρίσιμο παράγοντα στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και στη βιωσιμότητά τους. 

Διεθνείς Οργανισμοί και Κράτη αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο την ανάγκη να θεσπίσουν οδηγίες και νομοθετικά πλαίσια για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις από την ρύπανση του περιβάλλοντος καθώς και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.  

Αναπόφευκτα και οι επιχειρήσεις θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά και να προσαρμοστούν είτε λόγω νομοθεσίας είτε λόγω βιωσιμότητας. 

Το ERM RIBIA ως εργαλείο εντοπισμού επιχειρηματικών κινδύνων σας οδηγεί σε ασφαλή αποτελέσματα όσον αφορά το επιπέδο προστασίας της επιχείρησής σας απέναντι σε περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Αυτοί μπορεί να σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές πρακτικές της επιχείρησης, δηλαδή με θέματα διαχείρισης του περιβάλλοντος και με τη συμμόρφωσή της με θεσμοθετημένα πλαίσια. 

Μπορεί επίσης να σχετίζονται με το πόσο ευάλωτη είναι η επιχείρηση σε εξωτερικούς παράγοντες που οφείλονται σε μεταβολές των περιβαλλοντικών και κλιματολογικών συνθηκών.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι προετοιμασμένες 

ώστε να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τα ρίσκα που απορρέουν

τόσο από τις περιβαλλοντικές τους πρακτικές όσο και από τις επιπτώσεις στην λειτουργία τους

από τις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες. 

Περιβάλλον και Βιωσιμότητα

Αφορά τον εντοπισμό κινδύνων που απορρέουν από τις διαδικασίες παραγωγής συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών, της επεξεργασίας και της διακίνησης σε όλο το μήκος και το πλάτος της επιχείρησης.

Για τον υπολογισμό του ρίσκου εξετάζονται οι μέθοδοι διαχείρισης των κινδύνων σε συνδυασμό με τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται.  

Τα παραπάνω σχετίζονται άμεσα και με την συμμόρφωση στο νομοθετικό πλαίσιο και τους κανόνες που έχουν ήδη θεσπιστεί ή πρόκειται στο μέλλον να θεσπιστούν. 

Η ανάλυση και εκτίμηση κινδύνων είναι μια διαρκής διαδικασία που λαμβάνει συνεχώς υπόψη τις μεταβαλλόμενες συνθήκες και την αποτελεσματικότητα των μέτρων που ελήφθησαν οδηγώντας έτσι στη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Κλιματική Αλλαγή και Βιωσιμότητα

Αφορά τον εντοπισμό κινδύνων που απορρέουν από ακραία καιρικά φαινόμενα (π.χ. καύσωνες, πλημμύρες, θύελες, σφοδρές βροχοπτώσεις) ή  μεταβολές του φυσικού περιβάλλοντος (π.χ. άνοδο της στάθμης της θάλασσας, ξηρασία, πυρκαγιές) και οδηγούν σε αλλαγή των συνθηκών κάτω από τις οποίες πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί η παραγωγική διαδικασία μιας επιχείρησης.

Για τον υπολογισμό του ρίσκου εξετάζονται και σε αυτή την περίπτωση μέθοδοι διαχείρισης κινδύνων σε συνδυασμό με τυχόν μέτρα προστασίας που λαμβάνονται.

Η πρόβλεψη και η γνώση των κινδύνων αυτών συμβάλλει στην χάραξη στρατηγικής για τη διαχείρισή τους στοχεύοντας σε προσαρμογή και βιωσιμότητα της επιχείρησης με όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος. 

 

Το ERM RIBIA έχει λειτουργικότητα που στοχεύει τις περιοχές όπου πιθανώς απαιτείται αναθεωρηση των διαδικασιών και λήψη πρόσθετων μέτρων προστασίας. 

Στην πραγματικότητα, δεν κάνουμε μία απλή ανάλυση και εκτίμηση των κινδύνων. Οι εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων μας θα μελετήσει σε βάθος τα θέματα της επιχείρησής σας όσον αφορά το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή σε σχέση με την συμμόρφωσή της με νόμους ή κανονισμούς και τη βιωσιμότητά της και θα συγκρίνει τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται ή πρόκειται να ληφθούν ανάλογα με τους κινδύνους που εντοπίστηκαν. Με αυτό τον τρόπο το ERM RIBIA θα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων που πρέπει να εφαρμόσει και να εκτελέσει η επιχείρησή σας.

Η προσέγγισή μας υλοποιείται σε στάδια:

Αρχικά, η εξειδικευμένη ομάδα επιστημόνων μας αναλύει σε βάθος τις διαστάσεις των προβλημάτων που σας αφορούν, καθώς στο κλίμα και στο περιβάλλον δεν είναι όλες οι προκλήσεις (και οι ευκαιρίες) κοινές. Γίνονται σχετικές παραπομπές στην κείμενη νομοθεσία ή/και βέλτιστες πρακτικές.

Κατόπιν, υποστηρίζουν την Επιτροπή Ελέγχου να εκδώσει τις κατευθυντήριες οδηγίες και να κάνει τις «σωστές ερωτήσεις» στον Οργανισμό σας.

Τέλος, τα προϊόντα τεχνολογίας της πλατφόρμας μας ERM RIBIA παραμετροποιούνται από έμπειρους business analysts για να μετρήσουν τους κινδύνους αλλά και να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις αντιμετώπισης των ζητημάτων που έχουν εντοπιστεί. 

... για να παραχθεί ηλεκτρονική Λίστα Πιθανών Κινδύνων που επιτρέπει την στάθμιση και ταξινόμησή τους ώστε να εντοπιστούν οι πλέον κρίσιμοι...

... και στη συνέχεια να παραχθούν Εκθέσεις πορισμάτων και προτάσεων βελτίωσης...

... που παρακολουθούνται συστηματικά μέχρι την υλοποίηση τους και τη βελτίωση των περιοχών ρίσκου.

Ομάδα επιστημόνων αναλύει σε βάθος τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η επιχείρησή σας σχετικά με τη διαχείριση περιβάλλοντος και τα θέματα κλιματικής αλλαγής. 

Στις απαντήσεις των ερωτηματολογίων εφαρμόζονται πρότυπες τεχνικές ελέγχου που παρέχει το ERM RIBIA σχετικά με την διαχείριση περιβάλλοντος και θέματα κλιματικής αλλαγής...

 

... που μεταφράζονται σε Ερωτηματολόγια Ανάλυσης Ρίσκου για να απαντηθούν από αρμόδια στελέχη σας.

 

Στη συνεχεια συνεργάζεται με την Επιτροπή Ελέγχου σας προκειμένου να καθοριστούν κατευθυντήριες οδηγίες...

Ζητήστε Παρουσίαση

Ευχαριστουμε για το ενδιαφέρον σας. Θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας.