top of page

Ο δεκάλογος της διαχείρισης Ρίσκου
1. Καθιέρωση ενός πλαισίου διαχείρισης κινδύνων:


- Καθορίστε το πεδίο εφαρμογής: Ποιά είναι τα όρια της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των οργανωτικών μονάδων, των διαδικασιών και των δραστηριοτήτων που καλύπτονται;

   - Καθορίστε στόχους: Ποιοί ακριβώς είναι οι σκοποί και που στοχεύει η διαχείριση κινδύνου; Μείωση της αβεβαιότητας, προστασία των περιουσιακών στοιχείων υποστήριξη της λήψης αποφάσεων;

   - Αναθέστε ρόλους και αρμοδιότητες: Ποιοί είναι οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των ατόμων που εμπλέκονται στη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων, από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη έως τους υπαλλήλους πρώτης γραμμής.

  - Ανάπτυξη διαδικασιών και διαδικασιών: Ποιές τυποποιημένες διεργασίες και διαδικασίες είναι απαραίτητες για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, τον μετριασμό και την παρακολούθηση των κινδύνων.


2. Εντοπισμός κινδύνων:


   - Ενθάρυνση συμμετοχής: Για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη από όλο τον οργανισμό στον εντοπισμό των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των διευθυντών, των πελατών, των προμηθευτών και των ρυθμιστικών αρχών.

   - Χρήση πολλαπλών μεθόδων και τεχνικών: Όπως καταιγισμός ιδεών, μητρώα κινδύνων, ανάλυση SWOT, σχεδιασμός σεναρίων και ανάλυση ιστορικών δεδομένων για τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων.

   - Εξέταση διαφόρων προοπτικών: Όπως εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες, καθώς και αβεβαιότητες και αναδυόμενες τάσεις, κατά τον εντοπισμό των κινδύνων.


3. Αξιολόγηση κινδύνων και ιεράρχηση προτεραιοτήτων:


   - Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση: Χρήση τόσο ποσοτικών μεθόδων (όπως στατιστικά μοντέλα και χρηματοοικονομικές μετρήσεις) όσο και ποιοτικές εκτιμήσεις (όπως η κρίση εμπειρογνωμόνων και πίνακες κινδύνων) για την αξιολόγηση των κινδύνων.

   - Χρρήση ερωτηματολόγιων για να εκφράσουν τη γνώμη τους προϊστάμενοι τμημάτων σχετικά με τις αξιολογήσεις κινδύνων στην περιοχή τους. Η μέθοδος Delphi (δηλαδή η γνώμη των εμπειρογνωμόνων χωρίς μεγάλη τεκμηρίωση) μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό κρυφών ή αφανών κινδύνων και των συνεπειών τους.

   - Πιθανότητα και αντίκτυπος: Αξιολόγηση των πιθανοτήτων και των πιθανών συνεπειών κάθε κινδύνου για να προσδιοριστεί η συνολική τους σημασία.

   - Ανοχή κινδύνου: Κατά την ιεράρχηση των κινδύνων πρέπει να ληφθεί υπόψη η διάθεση ανάληψης κινδύνων και τα επίπεδα ανοχής του οργανισμού, εστιάζοντας σε εκείνους με τις μεγαλύτερες πιθανές επιπτώσεις στους στρατηγικούς στόχους.


4. Στρατηγικές μετριασμού του κινδύνου:


   - Αποφυγή κινδύνου: Λήψη μέτρων για την εξάλειψη ή την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εμφάνισης γεγονότων υψηλού κινδύνου, όπως η διακοπή επικίνδυνων δραστηριοτήτων ή η διαφοροποίηση των προμηθευτών.

   - Μείωση του κινδύνου: Εφαρμογή ελέγχων και διασφαλίσεων για τον μετριασμό των επιπτώσεων των εντοπισμένων κινδύνων, όπως η εφαρμογή μέτρων κυβερνοασφάλειας ή η βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών.

   - Επιμερισμός του κινδύνου: Μεταφορά μέρους του κινδύνου σε τρίτους μέσω ασφάλισης, συμβάσεων ή συμπράξεων.

   - Αποδοχή κινδύνου: Αναγνώριση και αποδοχή ορισμένων κινδύνων που δεν μπορούν να μετριαστούν αποτελεσματικά, ενώ παράλληλα παρακολουθούνται για την ελαχιστοποίηση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων.

 -  Ποσοτικός προσδιορισμός των δράσεων μετριασμού: μέτρηση του κόστους κάθε δράσης για τον καθορισμό της απόδοσης της επένδυσης σε στρατηγικές μείωσης των κινδύνων.


5. Παρακολούθηση και αναθεώρηση:


- Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης κινδύνων σε υπευθύνους: ροές εργασίας χρηστών και περιοδικές αναθεωρήσεις για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση από εκείνους που θα υλοποιήσουν τα καθήκοντα μετριασμού των κινδύνων.

- Βασικοί δείκτες επιδόσεων (KPI): Καθορισμός σχετικών μετρήσεων και βασικών δεικτών απόδοσης για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων διαχείρισης κινδύνων και της κατάστασης των εντοπισμένων κινδύνων.

- Τακτικές αξιολογήσεις: Διεξαγωγή περιοδικών αξιολογήσεων των εκτιμήσεων κινδύνου, των ελέγχων και των στρατηγικών μετριασμού, ώστε να διασφαλίζεται ότι παραμένουν επίκαιρες και αποτελεσματικές.

- Γεγονότα ενεργοποίησης: Καθορισμός συγκεκριμένων γεγονότων ή ορίων που θα προκαλούσαν επανεκτίμηση των κινδύνων ή εφαρμογή πρόσθετων μέτρων μετριασμού.


6. Επικοινωνία και Υποβολή εκθέσεων:


   - Εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών: Συνεργασία με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της ανώτερης διοίκησης, των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των εργαζομένων, των πελατών, των προμηθευτών και των ρυθμιστικών αρχών, για την κοινοποίηση των βασικών κινδύνων και των προσπαθειών διαχείρισης κινδύνων.

 - Προσαρμοσμένες αναφορές: Παροχή επίκαιρων και σχετικών αναφορών όσον αφορά την έκθεση σε κινδύνους, τις δραστηριότητες μετριασμού και τις αναδυόμενες απειλές, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών.

- Διαφάνεια και λογοδοσία: Προώθηση μιας κουλτούρας ανοιχτότητας και λογοδοσίας με την ανταλλαγή τόσο των επιτυχιών όσο και των προκλήσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση κινδύνων.


7. Πολιτική κινδύνου:


   - Δέσμευση από την κορυφή: Η ανώτερη ηγεσία πρέπει να επιδεικνύει δέσμευση στη διαχείριση κινδύνων και να αποτελεί θετικό παράδειγμα για τον υπόλοιπο οργανισμό.

   - Εξουσιοδότηση των εργαζομένων: Εξουσιοδότηση των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα να εντοπίζουν και να αναφέρουν τους κινδύνους, παρέχοντάς τους την απαραίτητη εκπαίδευση και τους πόρους για να το κάνουν αποτελεσματικά.

   - Κίνητρα και αναγνώριση: Αναγνώριση και επιβράβευση των εργαζομένων που συμβάλλουν ενεργά στις προσπάθειες διαχείρισης κινδύνων, ενισχύοντας τη σημασία μιας νοοτροπίας ευαισθητοποίησης σε θέματα κινδύνων.

 

8. Ενσωμάτωση με επιχειρησιακές διαδικασίες:


   - Εναρμόνιση με στρατηγικούς στόχους: Ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων διαχείρισης κινδύνων με τους γενικούς στρατηγικούς στόχους και τις επιχειρηματικές προτεραιότητες του οργανισμού..

   - Υποστήριξη αποφάσεων: Ενσωμάτωση των εκτιμήσεων κινδύνου στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, παρέχοντας στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων τις πληροφορίες που χρειάζονται για την αξιολόγηση των κινδύνων και τη λήψη τεκμηριωμένων επιλογών.

   - Συνεχής βελτίωση: Συνεχής αναζήτηση ευκαιριών για τη βελτίωση της ενσωμάτωσης της διαχείρισης κινδύνων στις επιχειρηματικές διαδικασίες, με προσαρμογή στις αλλαγές του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος.

 

9. Εκπαίδευση και κατάρτιση:


   - Εκπαίδευση ευαισθητοποίησης: Παροχή βασικής κατάρτισης σε όλους τους υπαλλήλους για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις βασικές έννοιες, την ορολογία και τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων.

   - Εξειδικευμένη κατάρτιση: Προσφορά πιο εμπεριστατωμένης κατάρτισης και εκπαίδευσης για υπαλλήλους που εμπλέκονται σε δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνων, όπως αναλυτές κινδύνων, υπεύθυνοι συμμόρφωσης και εσωτερικοί ελεγκτές.

   - Ανταλλαγή γνώσεων: Διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων και της συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων μέσω εργαστηρίων, σεμιναρίων και διαδικτυακών φόρουμ που εστιάζουν στις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης κινδύνων και στα διδάγματα που αντλήθηκαν.

 

10. Προσαρμοστικότητα και συνεχής βελτίωση:


    - Συνεχής ενημέρωση: Συνεχής ενημέρωση για τους αναδυόμενους κινδύνους και τις τάσεις στον κλάδο, την οικονομία και το ρυθμιστικό περιβάλλον, αξιοποιώντας εξωτερικές πηγές, όπως εκθέσεις του κλάδου, αναλύσεις της αγοράς και γνώσεις εμπειρογνωμόνων..

    - Ευελιξία: Προετοιμασία για προσαρμογή των στρατηγικών και των προτεραιοτήτων διαχείρισης κινδύνων ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες, ανακατανομή των πόρων και αναθεώρηση των σχεδίων ανάλογα με τις ανάγκες..

    - Διδάγματα: Τακτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών διαχείρισης κινδύνων και εκμάθηση από τις επιτυχίες και τις αποτυχίες, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που αποκτώνται για τη λήψη μελλοντικών αποφάσεων και τη βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης κινδύνων.


Μπόνους: Η 11η Εντολή: αποφυγή εκθέσεων διαχείρισης κινδύνου με ενθουσιώδη γλώσσα μάρκετινγκ!!


Η πρακτική αυτή έχει ως στόχο να προειδοποιήσει τον αναλυτή κινδύνων να μην χρησιμοποιεί υπέρμετρα θετική ή υπερβολική ρητορική κατά την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνων. Αντί να χρησιμοποιείται ενθουσιώδης ρητορική μάρκετινγκ, η οποία θα μπορούσε να υποβαθμίσει ή να ωραιοποιήσει τους πιθανούς κινδύνους, η πρόταση είναι να διατηρείται ένας σαφής και αντικειμενικός τόνος στις εκθέσεις διαχείρισης κινδύνων.

Αποφεύγοντας την ενθουσιώδη ρητορική του μάρκετινγκ, οι αναφορές διαχείρισης κινδύνου μπορούν να παραμείνουν ακριβείς, διαφανείς και αξιόπιστες. Τονίζεται η σημασία της παροχής ειλικρινών και ρεαλιστικών εκτιμήσεων στα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τους κινδύνους και τις προσπάθειες μετριασμού, αντί της προσπάθειας εντυπωσιασμού ή καθησυχασμού τους με υπερβολική ρητορική. Στην ουσία, το μήνυμα είναι να δοθεί προτεραιότητα στη σαφήνεια και την ειλικρίνεια στην υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων, διασφαλίζοντας ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη κατανοούν με σαφήνεια τους πιθανούς κινδύνους και τις προσπάθειες του οργανισμού για την αντιμετώπισή τους.

 

Ακολουθώντας αυτές τις βέλτιστες πρακτικές, οι οργανισμοί μπορούν να ενισχύσουν την ικανότητά τους να προβλέπουν, να αξιολογούν και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στους κινδύνους, προστατεύοντας έτσι τα περιουσιακά τους στοιχεία, τη φήμη τους και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους.

Commentaires


bottom of page