top of page

Μία νέα μορφή παρέμβασης της ΕΕ στα Πράσινα Επενδυτικά Προϊόντα

Είναι διάχυτη σε αρκετούς η αντίληψη ότι η βιωσιμότητα και η Κλιματική Αλλαγή δεν τους αφορά διότι δεν επηρεάζουν το περιβάλλον, ή δεν έχουν εκπομπές διοξειδίου του άνθρακος, ή ότι οι  δραστηριότητές τους είναι χαμηλής όχλησης διότι δεν εμπίπτουν σε πεδία ενδιαφέροντος κλιματικής αλλαγής και άλλες δικαιολογίες.  Η αντίληψη αυτή οδηγεί σε εφησυχασμό ή αναβολή ενεργειών που έχουν σχέση με την λήψη μέτρων Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Όμως σιγά – σιγά, όλο και περισσότερα ζητήματα αποκτούν περιβαλλοντικό ενδιαφέρον από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Σήμερα εδώ παρουσιάζουμε ένα παράδειγμα, πως μέσω μιας ρύθμισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επέρχεται μία νέα ανάγκη συμμόρφωσης σε περιβαλλοντικά μέτρα και διαδικασίες συμμόρφωσης.An  EU legal intervention for Green Investment Funds
Green Funds


Το παράδειγμα αφορά τα Green Funds, που δεν σταματά στο χρηματο-οικονομικό προϊόν αλλά επεκτείνεται και σε κάθε επιχείρηση η οποία θα ήθελε ή σκέπτεται να ενταχθεί σε ένα Πράσινο Μοντέλο Χρηματοδότησης. 


Τα πράσινα επενδυτικά προϊόντα επιδιώκουν οικονομική απόδοση προωθώντας την περιβαλλοντική αειφορία και την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.

Τα Green Funds (πράσινα ταμεία ή κεφάλαια) είναι επενδυτικά ταμεία ή χρηματο-οικονομικά προϊόντα τα οποία δημιουργούν, διαχειρίζονται και προωθούν στις σχετικές αγορές (π.χ. Αμοιβαίων Κεφαλαίων) περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις ή εταιρείες που έχουν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και κατ’ επέκταση στο Κλίμα. Σκοπός τους είναι να αποφέρουν  κέρδος στους επενδυτές ενώ ταυτόχρονα προωθούν την περιβαλλοντική αειφορία και στην αντιμετώπιση των ζητημάτων και των προβλημάτων της Κλιματικής Αλλαγής.


Αυτά τα κεφάλαια μπορεί να επενδύουν σε εταιρείες που προσφέρουν λύσεις για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, τη βιώσιμη ενέργεια, την ανακύκλωση, την πράσινη τεχνολογία και άλλους παρόμοιους τομείς. Ενδέχεται επίσης να αξιολογούν τις εταιρείες σύμφωνα με περιβαλλοντικά κριτήρια και να αποκλείουν επενδύσεις σε εταιρείες που λειτουργούν αρνητικά για το περιβάλλον, όπως εκείνες που συμβάλλουν στην αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.


Τα Green Funds είναι ένας τρόπος για τους επενδυτές να στηρίξουν πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη μείωση του ανθρώπινου αντικτύπου στο περιβάλλον, ενώ παράλληλα επιδιώκουν οικονομική απόδοση.


Η ευρωπαϊκή Νομοθεσία επιβάλλει κανόνες με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας, την αξιολόγηση των Πράσινων Επενδυτικών Προϊόντων και την προστασία των επενδυτών.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβάλλει κανόνες σε αυτά τα funds για να διασφαλίσει τη διαφάνεια, την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αντικτύπου των επενδύσεών τους και την προστασία των επενδυτών.

Μέσω της ρύθμισης, οι πράσινοι κανόνες θέτουν κριτήρια για το τι θεωρείται "πράσινο" σε μια επένδυση. Αυτό βοηθάει στην αποφυγή του "greenwashing" όπου μια εταιρεία ή έργο προωθείται ως περιβαλλοντικά φιλικό χωρίς πραγματικά να είναι.

Επιπλέον, η νομοθεσία προωθεί τη διαφάνεια, ζητώντας από τα funds να αναφέρουν σαφώς τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν, αξιολογούν και διαχειρίζονται τις περιβαλλοντικές τους επενδύσεις. Αυτό δίνει στους επενδυτές περισσότερη εμπιστοσύνη και πληροφορίες για το πώς διαχειρίζονται τα χρήματά τους, προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον.

 

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/2088, γνωστός και ως Κανονισμός για την Υποχρέωση Διαφάνειας στην Αειφορική Χρηματοπιστωτική Δραστηριότητα ή SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), είναι μία νομοθετική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέτει πρότυπα για την συνεχή αναφορά και δημοσίευση πληροφοριών που σχετίζονται με την αειφορική διάσταση των επενδυτικών χρηματο-οικονομικών  προϊόντων.


Σκοπός του SFDR είναι να διασφαλίσει ότι οι επενδυτές έχουν την δυνατότητα να λαμβάνουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με το πώς τα επενδυτικά προϊόντα στα οποία ενδεχομένως να συμμετάσχουν με κεφάλαιά τους, λαμβάνουν υπόψη τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Αυτό συμβάλλει στη διαφάνεια της αγοράς και στην αποφυγή της παραπληροφόρησης των επενδυτών όσον αφορά την αειφορική επίδοση των επενδύσεών τους.

Ο κανονισμός περιλαμβάνει λεπτομερείς οδηγίες για το περιεχόμενο και τον τρόπο παρουσίασης των πληροφοριών που αφορούν τους δείκτες βιωσιμότητας, τις δυσμενείς επιπτώσεις στη βιωσιμότητα και τους στόχους αειφόρων επενδύσεων σε διάφορα προσυμβατικά έγγραφα και ενημερώσεις ώς και αναφορές των εταιρειών που διαχειρίζονται τα προϊόντα αυτά.


Ο κανονισμός αυτός συμβάλλει στην προώθηση της αειφόρου χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας και στη διαμόρφωση μιας διαφανούς προσέγγισης όσον αφορά τις επενδύσεις και την εκτίμηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών τους επιπτώσεων.

 

Άρα σιγά – σιγά τα θέματα αειφορίας και κλιματικής αλλαγής θα ακουμπήσουν σε σημαντικό βαθμό ΟΛΕΣ τις επιχειρήσεις με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δηλαδή είτε κατά την λειτουργία τους, είτε κατά την προσπάθεια χρηματοδότησης είτε σε άλλα στάδια.

Comments


bottom of page