top of page

Εκτίμηση κινδύνων στη γεωργία με τη βοήθεια σεναρίων κλιματικής αλλαγής υψηλής ανάλυσηςRisk Assessment in Agriculture

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί σημαντική απειλή για την παγκόσμια γεωργική παραγωγή, με επιπτώσεις που διαφέρουν, σε μεγάλο βαθμό, ανά γεωγραφική περιοχή και ανά είδος καλλιέργειας. Καθώς η θερμοκρασία του πλανήτη αυξάνεται, η συχνότητα και η ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως οι ξηρασίες, οι πλημμύρες και οι καύσωνες, αναμένεται να αυξηθούν, δημιουργώντας κινδύνους για τις καλλιέργειες.


Για τον περιορισμό των επιπτώσεων αυτών των φαινομένων έχουν αναπτυχθεί κλιματικά μοντέλα πρόβλεψης, ώστε να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των καλλιεργειών, ανάλογα το είδος του φαινομένου και της έντασης του. Τα καθιερωμένα αυτά κλιματικά μοντέλα έχουν αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για την κατανόηση των πιθανών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμια κλίμακα.


Τα συμβατικά κλιματικά μοντέλα αναπαριστούν την γήινη επιφάνεια και την ατμόσφαιρα  χρησιμοποιώντας ένα σύστημα πλέγματος, χωρικής ανάλυσης από δορυφορικά δεδομένα. Κάθε κομμάτι πλέγματος αποτυπώνει τοπικές κλιματικές μεταβλητές, όπως η θερμοκρασία, η πίεση, η υγρασία και αιολικά μοτίβα. Αυτά τα μοντέλα χρησιμοποιούν μαθηματικές εξισώσεις που βασίζονται σε θεμελιώδεις φυσικές αρχές για την προσομοίωση διαδικασιών όπως η ατμόσφαιρα, η μεταφορά θερμότητας και η μεταβολή υγρασίας. Μέσω μεθόδων αριθμητικής ολοκλήρωσης, οι εξισώσεις αυτές επιλύονται επαναλαμβανόμενα με την πάροδο του χρόνου για την προσομοίωση της αλλαγής του κλίματος, λαμβάνοντας υπόψη τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαφορετικών συνιστωσών, όπως η ατμόσφαιρα, οι ωκεανοί, η ξηρά και οι πάγοι. Οι προσομοιώσεις που προκύπτουν παρέχουν πληροφορίες για τις παρελθοντικές, παρούσες και μελλοντικές κλιματικές συνθήκες, βοηθώντας στην κατανόηση της δυναμικής του κλίματος και στη λήψη αποφάσεων για στρατηγικές μετριασμού και προσαρμογής.

Η χαμηλή χωρική ανάλυση των καθιερωμένων κλιματικών μοντέλων συχνά αποτυγχάνει να αποτυπώσει τις κλιματικές μεταβολές μικρής κλίμακας που είναι καθοριστικές για τη γεωργία

Ωστόσο, η χαμηλή χωρική τους ανάλυση συχνά αποτυγχάνει να αποτυπώσει τις κλιματικές μεταβολές μικρής κλίμακας που είναι καθοριστικές για τη γεωργία. Όσο χαμηλότερη είναι η χωρική ανάλυση τόσο αυξάνονται τα σφάλματα, οι προβλέψεις είναι περισσότερο γενικής φύσεως, για μια μεγάλη έκταση και χωρίς ακρίβεια. Ο περιορισμός αυτός καθιστά δύσκολη την αξιολόγηση συγκεκριμένων κινδύνων που αντιμετωπίζουν μεμονωμένες γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή τοπικές γεωργικές περιοχές.


Για αυτόν το λόγο δημιουργήθηκε η ανάγκη για σενάρια κλιματικής αλλαγής με υψηλότερη ανάλυση για την ακριβή εκτίμηση των γεωργικών κινδύνων, επιτρέποντας στους αγρότες, τους υπεύθυνους για θέματα λήψης αποφάσεων και τους ερευνητές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για τον μετριασμό αυτών των κινδύνων.

Τα σενάρια κλιματικής αλλαγής υψηλότερης ανάλυσης δίνουν ακριβή εκτίμηση των γεωργικών κινδύνων και αποτελούν οδηγό για την χάραξη στρατηγικών διαχείρισης τους.

Ένα τέτοιο εργαλείο, ανάπτυξης σεναρίων κλιματικής αλλαγής υψηλότερης ανάλυσης, θα πρέπει να ακολουθεί βασικά βήματα:


  • Συλλογή και ενσωμάτωση δεδομένων: Συγκέντρωση δεδομένων παρατήρησης υψηλής ποιότητας από μετεωρολογικούς σταθμούς, δορυφόρους και τεχνολογίες τηλεπισκόπησης. Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τη βαθμονόμηση και την επαλήθευση των κλιματικών μοντέλων.

  • Model Downscaling: Εφαρμογή στατιστικών ή δυναμικών τεχνικών downscaling για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των παγκόσμιων κλιματικών μοντέλων σε λεπτότερη χωρική κλίμακα. Η διαδικασία αυτή βελτιώνει την αναπαράσταση των τοπικών κλιματικών χαρακτηριστικών που είναι κρίσιμα για τη γεωργία.

  • Ενσωμάτωση γεωργικών μοντέλων: Σύνδεση κλιματικών και γεωργικών μοντέλων για την προσομοίωση του τρόπου με τον οποίο οι καλλιέργειες θα ανταποκριθούν στις προβλεπόμενες κλιματικές συνθήκες. Η ενσωμάτωση αυτή μπορεί να αξιολογήσει τις πιθανές αλλαγές στις αποδόσεις των καλλιεργειών, τις επιπλοκές από παράσιτα και ασθένειες και τις απαιτήσεις σε νερό.

  • Ανάλυση σεναρίων: Διερεύνηση διαφορετικών σεναρίων κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων κατευθύνσεων αερίων του θερμοκηπίου και στρατηγικών προσαρμογής.Η ανάπτυξη σεναρίων κλιματικής αλλαγής υψηλότερης ανάλυσης έχει διάφορες εφαρμογές και οφέλη για την εκτίμηση των γεωργικών κινδύνων:


  • Βελτιωμένη διαχείριση κινδύνων: Οι αγρότες και οι γεωργικές επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν λεπτομερείς κλιματικές προβλέψεις για να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την επιλογή των καλλιεργειών, τις πρακτικές άρδευσης και τους χρόνους συγκομιδής.

  • Διαμόρφωση πολιτικής: Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα σενάρια για να αναπτύξουν στοχευμένες στρατηγικές προσαρμογής και μετριασμού που προστατεύουν τις πιο ευάλωτες γεωργικές περιοχές.

  • Έρευνα και ανάπτυξη: Οι ερευνητές μπορούν να εντοπίσουν τις περιοχές όπου απαιτούνται νέες ποικιλίες καλλιεργειών ή τεχνολογίες καλλιέργειας για την αντιμετώπιση των μελλοντικών κλιματικών συνθηκών.

Ενώ η ανάπτυξη σεναρίων υψηλότερης ανάλυσης έχει κάνει σημαντική πρόοδο, ακόμα παραμένουν αρκετές προκλήσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι χρηματικοί πόροι που απαιτούνται για την αναβάθμιση, η αβεβαιότητα που συνδέεται με τις κλιματικές προβλέψεις και η ανάγκη για συνεχή συλλογή δεδομένων και βελτίωση των μοντέλων.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκπόνηση σεναρίων κλιματικών κινδύνων υψηλής ανάλυσης είναι η  πρόσβαση σε δεδομένα υψηλής ποιότητας, η συνεργασία μετεωρολόγων, γεωπόνων και τοπικών κοινοτήτων και η χρήση καινοτόμων τεχνολογιών.

Οι μελλοντικές προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στη βελτίωση της ακρίβειας των κλιματικών μοντέλων, στην πρόσβαση σε δεδομένα υψηλής ποιότητας και στην συνεργασία μεταξύ μετεωρολόγων, γεωπόνων και τοπικών κοινοτήτων. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, η χρήση της μηχανικής μάθησης και της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε επίσης να διαδραματίσει ρόλο στη βελτίωση των σεναρίων κλιματικής αλλαγής και των εκτιμήσεων των γεωργικών κινδύνων.


Η ανάπτυξη σεναρίων κλιματικής αλλαγής υψηλότερης ανάλυσης είναι ζωτικής σημασίας για την ακριβή εκτίμηση γεωργικών κινδύνων ενόψει της κλιματικής αλλαγής. Οι  λεπτομερείς προβλέψεις αποτελούν οδηγό για την χάραξη στρατηγικών διαχείρισης κινδύνων. Καθώς οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής συνεχίζουν να εξελίσσονται, το ίδιο πρέπει να κάνουν και τα εργαλεία και οι προσεγγίσεις μας για την κατανόηση και τον μετριασμό των επιπτώσεών της στη γεωργία.

Η E-On Integration έχει δημιουργήσει ένα εργαλείο που πληροί όλες αυτές τις προϋποθέσεις, το RiskClima.

 

Το RiskClima είναι ένα εργαλείο κλιματικών προβλέψεων που συνδυάζει μελλοντικούς χάρτες κλιματικού κινδύνου, ευκαιρίες, δράσεις μετριασμού και πίνακες ελέγχου για τη διαχείριση κινδύνων κλιματικής αλλαγής. Είναι μια πυξίδα που μας καθοδηγεί προς ένα πιο βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλον, όπου οι αποφάσεις μας σήμερα θα έχουν θετική απήχηση για τις επόμενες γενιές.

תגובות


bottom of page