top of page

Συνεργασία, Αλληλεπίδραση, Αυτοματοποίηση Πωλήσεων πέρα από τα όρια της Τράπεζας


on EPI Retail Credit


Το e-On EPI Retail Credit, αλλάζει τον τρόπο που μια Τράπεζα προσεγγίζει την αγορά για πώληση των προϊόντων της και τον τρόπο που επικοινωνούν, συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν τα στελέχη της, οι συνεργάτες της και οι πελάτες της.


Απαντά σε ερωτήματα και σενάρια που αντιμετωπίζει ένας πωλητής (τραπεζικός υπάλληλος ή μη) λιανικών τραπεζικών προϊόντων όταν έχει τον υποψήφιο πελάτη μπροστά του.

Διαμορφώνει προτάσεις ανάλογα με τις επιλογές που κάνει ο πελάτης. Βασίζεται σε σενάρια και calculators.

Έχει ολοκληρωμένη κάλυψη μιάς σειράς λιανικών Τραπεζικών προϊόντων όπως Καταναλωτικά Δάνεια, Στεγαστικά, Κάρτες, Leasing, Factoring, Επενδυτικά Προϊόντα αλλά και εξειδικευμένα δάνεια όπως Αυτοκινήτων, Ασφάλισης, Επιδοτούμενα και συνδυασμούς αυτών.

Είναι μια cloud πλατφόρμα που εξυπηρετεί πολλές ομάδες χρηστών για λειτουργίες που εκτελούνται από τις διάφορες λειτουργικές μονάδες ή σημεία πώλησης μιας Τράπεζας ή από συνεργάτες της (π.χ. εμπόρους, dealers, πρακτορεία, επιχειρήσεις κλπ.).


Αυτοματοποίηση Διαδικασιών

Αυτοματοποίηση και ολοκληρωμένη κάλυψη του κύκλου των πωλήσεων καθώς και CRM λειτουργικότητα για παρακολούθηση πελατών και για συντονισμένες ενέργειες μάρκετινγκ.


Έγκυρη και Άμεση Πληροφόρηση

Πρόσβαση σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που επικοινωνεί και συγκεντρώνει στοιχεία από όλη την Τράπεζα και διευκολύνει τη λήψη κρίσιμων στρατηγικών αποφάσεων.


Βελτίωση της Παραγωγικότητας

Κατάργηση κάθε είδους διπλών καταχωρήσεων και μείωση κόστους επικοινωνίας και χειρόγραφων διαδικασιών. Ενιαίο Περιβάλλον Συνεργασίας

Τόσο μέσα στα σύνορα της Τράπεζας όσο και με τον έξω κόσμο των συνεργατών για καλύτερο συντονιμό των Πωλήσεων μέσω ολοκληρωμένης γνώσης των δραστηριοτήτων και συναλλαγών των Πελατών σε όλα τα κανάλια της Τράπεζας.


Ε-ΟΝ EPI Retail Credit : To πλεονέκτημα που χρειάζεστε στις νέες συνθήκες της αγοράς.


Τοe-On EPI Retail Creditείναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα πωλήσεων τραπειζικών προϊόντων που καλύπτει μια μεγάλη γκάμα επιχειρησιακών διαδικασιών και ροών εργασίας σε πολλές διαστάσεις και επίπεδα ώστε να προσφέρει στην Τράπεζα μια σειρά δυνατοτήτων ξεκινώντας από την διαχείριση διαφόρων τύπων αιτήσεων για προϊόντα και αιτημάτων για υπηρεσίες μέχρι τη διενέργεια καμπανιών μάρκετινγκ και μέχρι την παραγωγή οικονομικών και φορολογικών καταστάσεων.


Ενσωματωμένη λογική και best business practices για έτοιμες τραπεζικές ροές εργασίας.

  • Τεχνικές διαχείρισης ροών και αποφάσεων, ευέλικτες και προσαρμοζόμενες εγκριτικές διαδικασίες.

  • Ρουτίνες επικοινωνίας με κεντρικά συστήματα ή εξωτερικές βάσεις δεδομένων για συλλογή πληροφοριών.

  • Μεγάλος αριθμός εντύπων με ευελιξία μορφοποίησης, για χρήση στα διάφορα στάδια των ροών, (προσφορές, αιτήσεις, συμβόλαια, ειδοποιητήρια, κα.).

  • Προκατασκευασμένα reports (διοικητικά, πληροφοριακά, κα.) και γεννήτρια καταστάσεων (report generator),

  • Κανόνες, έντυπα και λειτουργίες διαχείρισης σχέσεων με τρίτους (relationships management)

  • Ενσωματωμένη τεκμηρίωση χρηστών και συστήματος.

  • Ενσωμάτωση όλων των λειτουργιών σε ένα ενιαίο Portal

Ολοκληρώμένη Επικοινωνία με τη Γενική Λογιστική

Το E-ON EPI επικοινωνεί και ενημερώνει αυτόματα το σύστημα Γενικής Λογιστικής της Τράπεζας είτε είναι εφαρμογή της e-On Integration είτε τρίτων. Επικοινωνία με το σύστημα ΔΙΑΣ και άλλα Τραπεζικά Συστήματα

  • Άμεσες χρεώσεις μέσω του ΔΙΑΣ για πληρωμές δόσεων δανείων

  • Interfaces με άλλα Τραπεζικά συστήματα για πληρωμές δόσεων και εκταμιεύσεις δανείων.


Εξειδικευμένες Καταστάσεις για την Κεντρική Τράπεζα

Παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφοριακές καταστάσεις για την Κεντρική Τράπεζα.Ολοκληρωμένη λειτουργικότητα Πωλήσεων και CRM


Ένα ευέλικτο, σύγχρονο πακέτο με πολλές λειτουργίες και ευκολίες, καταχώρησης στοιχείων, on line άντλησης πληροφοριών, ενιαίας εικόνας πελατών, κατάργησης διπλών ενεργειών.


Χορηγήσεις Το E-ON EPI διαχειρίζεται αιτήσεις για δάνεια προσωπικά, καταναλωτικά ή στεγαστικά ή παραλλαγές αυτών όπως προεγκεκριμένα δάνεια με μαζική έγκριση καθώς και αιτήσεις για άλλα προϊόντα όπως πιστωτικές κάρτες. Οι αιτήσεις συντάσσονται ηλεκτρονικά από εξουσιοδοτημένους χρήστες (καταστήματα Τράπεζας, εμπόρους, συνεργάτες ) και μπόρούν να συμπληρωθούν και ολοκληρωθούν σε διάφορα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης και έγκρισης τους. Καλύπτει ακόμη χορηγήσεις προς Μικρομεσαίους της μορφής "Ανοικτή Πίστωση" ή "Χρηματοδότηση Αποθεμάτων - Stock Finance". Η υπηρεσία αυτή είναι στα πλαίσια του internet banking, και απευθύνεται στον τελικό πελάτη - τον οικονομικό διευθυντή μιάς ΜΜΕ, ο οποίος κάνει χρήση της γραμμής του μόνος του από μία ασφαλή Internet σύνδεση.


Διαχείριση Πιστωτικών Κινδύνων


Παρακολουθεί το ιστορικό των πελατών και τις διάφορες συναλλαγές τους με την Τράπεζα - τις αιτήσεις, τα προηγούμενα όρια, την κερδοφορία ανά προϊόν και τις εισηγήσεις της λειτουργικής μονάδος, καθώς επίσης και τις τελικές εγκρίσεις.

Όλα τα συναφή έγγραφα όπως π.χ. εγγυήσεις αποθηκεύονται on-line.

Η εφαρμογή περιλαμβάνει και την δημιουργία Εισηγητικών από τα αρμόδια στελέχη Πιστοδοτήσεων.

Δανειακές Συμβάσεις

Ως μια φυσική συνέχεια των Αιτήσεων το E-ON EPI υποστηρίζει τη ροή της διαδικασίας που ακολουθεί την υπογραφή μιας Δανειακής Σύμβασης για τα τραπεζικά προϊόντα και όλα όσα σχετίζονται με τον κύκλο ζωής του δανείου όπως Ημερήσιο Ληξιάριο Δόσεων, Πρόβλεψη Τόκων επόμενης περιόδου, Αυτόματες Πληρωμές ή με μετρητά, Υπολογισμός Τόκων Καθυστέρησης, Πρόωρες Εξοφλήσεις, Καθυστερημένα Δάνεια.


Credit Scoring


Που εκτελείται σε οποιοδήποτε στάδιο της Αίτησης.

Παραμετρικός ορισμός των Κριτηρίων Credit Score και Παραμετρικός ορισμός διαφόρων Score Cards. Σύνδεση Προϊόντων και Συνεργαών με Score Card και συνδυασμός αυτών των συνδέσεων. Πίνακες αποφασεων και αποθήκευση ιστορικών στοιχείων ανά πελάτη.


Ασφάλειες Καλύπτει την πώληση ασφαλιστικών προϊόντων με τη συνεργασία μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών εταιριών. Μπορεί να χειριστεί την πώληση ασφαλιστικών προϊόντων είτε αυτόνομα είτε σαν μέρος μιας αίτησης και ενός δανείου. Στην δεύτερη περίπτωση το ασφάλιστρο μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσα από την ίδια ή χωριστή επεξεργασία π.χ. δάνειο Αυτοκινήτου με χρηματοδότηση του ασφαλίστρου κατά την περίοδο του δανείου.


Collections Υποστηρίζεται όλο το κύκλωμα της διαδικασίας και των ενεργειών για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών με προτεινόμενη ροή εργασίας βάσει της προϊστορίας ενεργειών για κάθε δάνειο. Κωδικοποίηση των Ενεργειών και των Αποτελεσμάτων τους. Κοστολόγηση των εργασιών. Καταταξη δανείων σε κατηγορίες ρίσκου. Συνεργασία με εξωτερικά συστήματα πληρωμών. Εκτύπωση επιστολών ανά Ενέργεια. Επιχειρηματικές Χορηγήσεις Δυνατότητα δανειοδότησης επιχειρήσεων (έμποροι, εισαγωγείς), είτε με τη μορφή Unit-based financing, όπου η επιχείρηση αιτείται την εκταμίευση ενός ποσού για την κάλυψη συγκεκριμένης αγοράς, είτε με τη μορφή working capital.Γιατί σας προτείνουμε το Ε-ΟΝ EPI;


Γιατί τα οφέλη είναι σημαντικά.

Ενισχυμένη Συνεργασία και Επικοινωνία Το Ε-ΟΝ EPI προσφέρει ένα πραγματικά συνεργατικό περιβάλλον τόσο μέσα στα όρια της Τράπεζας όσο και με τον ευρύτερο κύκλο των συνεργατών και επιχειρηματικών πελατών της.

Είναι ένα Εργαλείο Πωλήσεων που θα επιτρέψει στην Τράπεζα να εξασφαλίσει περισσότερα δάνεια και άλλα τραπεζικά προϊόντα μέσα από περισσότερες και καλύτερες συνεργασίες με τρίτους. Όλα τα κανάλια πωλήσεων έχουν πρόσβαση και μοιράζονται τις ίδιες τρέχουσες και έγκυρες πληροφορίες σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις τους.

Όλοι συνεργάζονται και επικοινωνούν περισσότερο αποδοτικά μέσω μιας ασφαλούς υποδομής. Όχι πια τηλέφωνα, φάξ και ανταλλαγή e-mails. Όχι πια διπλές εγγραφές. Αυτοματοποίηση, Παραγωγικότητα και Αποτελεσματικότητα στις καθημερινές λειτουργίες. Το E-ON EPI προσφέρει μια ισχυρή και με ακρίβεια διαχείριση των κινδύνων, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. Ορίζει τις βάσεις για “δάνεια αυτοματοποιημένης έγκρισης”. Είναι μια ομοιογενής πλατφόρμα για την εξυπηρέτηση όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών προϊόντων. Επικοινωνεί με τα υπάρχοντα Back-Office συστήματα της Τράπεζας (εφόσον δεν χρησιμοποιείται το ίδιο ως Back Office). Δεν υπάρχουν πλέον διπλές εγγραφές ή “λάθη”.

Οδηγεί σε αυξημένη κερδοφορία μέσω μιας ισχυρής και ταχείας διαδικασίας πιστωτικής έγκρισης.

Είναι μια επεκτάσιμη λύση από την άποψη της διαχείρισης όγκων και ασφάλειας. Χαμηλότερο κόστος Είναι μια πλήρως web πλατφόρμα που επιτρέπει οικονομικά προσιτή δικτύωση με εξωτερικούς συνεργάτες πωλήσεων. Μειώνει τις διαδικασίες που βασίζονται σε χαρτί, τις επικοινωνίες με τηλέφωνο και φαξ, τα λάθη και τις διπλές καταχωρήσεις.


Ευελιξία

Είναι σχεδιασμένo για γρήγορη και εύκολη εξάπλωση. Νέες λειτουργικότητες, νέες τοποθεσίεςκαι νέοι χρήστες μπορουν να προστεθούν μέσα σε λίγα λεπτά εφόσον στους υπολογιστές των χρηστών δεν χρειάζεται κανενός είδους λογισμικό ή τοπικά αρχεία ή βάσεις.Ομοιομορφία και κοινή αντιμετώπιση διαδικασιών


Η Τράπεζα αποφασίζει πως θα χρησιμοποιήσει το E-ON EPI για να αντιμετωπίσεi τις δικές της ανάγκες και αυτόματα οι διαδικασίες που καθορίζονται είναι διαθέσιμες σε όλα τα κανάλια πωλήσεων.


Πρόσβαση από οπουδήποτε, οποτεδήποτε 24X7


Το Ε-ΟΝ EPI είναι διαθέσιμο μέσω web 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα. Τα στελέχη σας, οι πωλητές σας, οι συνεργάτες σας και οι πελάτες σας μπορούν να τo χρησιμοποιούν και να έχουν πρόσβαση σε κρίσιμη πληροφόρηση ουσιαστικά χωρίς κανένα περιορισμό γεωγραφικής τοποθεσίας ή χρόνου εφόσον κανείς από όλους αυτούς τους χρήστες δεν χρειάζεται να έχει κάποιο λογισμικό εγκαταστημένο στο PC του ή σε τοπικούς servers.

Comments


bottom of page