top of page

Σχεδιάστε, διαχειριστείτε, παρακολουθήστε και βελτιστοποιήστε όλες σας τις διαδικασίες


Μήπως αντιμετωπίζετε προβλήματα στην εκτέλεση των διαδικασίων της επιχείρησής σας όπως καθυστερήσεις, αυξημένα κόστη διαχείρισης, δυσκολίες επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, δυσαρέσκεια εκ μέρους των πελατών ή συνεργατών σας;


Η Ε-ΟΝ Integration διαθέτει το κατάλληλο εργαλείο για να τα αντιμετωπίσετε και ιδιαίτερα στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επιβάλλουν βελτιστοποίηση, αποτελεσματικότερη διαχείριση και αδιάλειπτο έλεγχο των κρίσιμων διαδικασιών της επιχείρησής σας ώστε αυτή να παραμένει ανταγωνιστική.


Το eon Processes σας παρέχει όλη τη λειτουργικότητα που χρειάζεστε για να δημιουργήσετε εύκολα τις ροές των διαδικασιών σας, να τις διαχειριστείτε, να τις παρακολουθήσετε και να κάνετε βελτιώσεις εφόσον απαιτούνται. Πέρα όμως από αυτά, επειδή είναι μια “cloud” εφαρμογή όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται στις διαδικασίες έχουν πρόσβαση μέσω ενός κοινού web browser από οπουδήποτε και αν βρίσκονται καθιστώντας απλή τη διαχείριση και συντονισμό των διαδικασιών σε όλο το πλάτος και την οργανωτική δομή της επιχείρησής σας. Το eon Processes επιτρέπει ακόμη και στους χρήστες που βρίσκονται εκτός γραφείου να μένουν συνδεδεμένοι με τις κρίσιμες διαδικασίες της επιχείρησης και να εκτελούν τα καθήκοντά τους ενώ εξασφαλίζει την ασφάλεια των αλληλεπιδράσεων.


Έτσι το eon Processes με λίγα λόγια σας δίνει τη δυνατότητα:


  • Να καθιερώσετε ένα αυξημένο επίπεδο διαφάνειας

  • Να επιτύχετε σωστή επεξεργασία σε κάθε επίπεδο και στάδιο από όλους τους εμπλεκόμενους σύμφωνα με τον ρόλο τους.

  • Να αποφύγετε άσκοπες καθυστερήσεις και κόστη.

  • Να προλάβετε λάθη και προβλήματα ή τουλάχιστον να τα διαγνώσετε έγκαιρα.

  • Να αυξήσετε τον βαθμό ικανοποίησης των πελατών και των συνεργατών σας.To eon Processes σας επιτρέπει:


  • Nα αυτοματοποιήσετε οποιαδήποτε επιχειρηματική διαδικασία από την πιο απλή δραστηριότητα μέχρι την πιο σύνθετη και να ορίσετε στάδια εγκρίσεων και επίπεδα ελέγχων καθώς και τα αρμόδια πρόσωπα.

  • Να παρέχετε πληροφορίες και υποστήριξη σε κάθε βήμα της διαδικασίας στους χρήστες ώστε να μπορούν να προβούν χωρίς καθυστερήσεις στις επόμενες ενέργειες.

  • Να παρακολουθείτε το κάθε στάδιο ώστε να εξασφαλίζετε ότι η διαδικασία διεξάγεται έγκαιρα και σωστά.


Με το eon Processes παρακολουθούνται και αξιολογούνται οι διαδικασίες σε πραγματικό χρόνο.


Οι «κανόνες» που ορίζονται για την κάθε διαδικασία ρυθμίζουν τη διαχείριση των επιμέρους εργασιών της καθώς και τα απαιτούμενα έγγραφα και φόρμες, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησης. Σε κάθε στάδιο μπορούν να ενεργοποιηθούν ειδοποιήσεις που ενημέρωνουν τους χρήστες για καθυστερήσεις ή για το αν επίκειται η ανάγκη ενεργειών εκ μέρους τους.


Τέλος και το πιο σημαντικό, μέσω των εργαλείων παρακολούθησης (καταστάσεις, dashboards) διαγιγνώσκονται έγκαιρα τα σημεία που παρουσιάζουν προβλήματα ώστε να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις και οι διαδικασίες να γίνουν πιο αποτελεσματικές και φιλικές προς τους χρήστες και όσους αφορούν όπως για παραδειγμα πελάτες και συνεργάτες.


Ο Κύκλος του eon Processes


Προτυποποίηση (Model)


Σχεδιασμός του μοντέλου ροής (αναλυτικές εργασίες) μίας διαδικασίας. Προσδιορισμός κανόνων λειτουργίας και αλληλεπίδρασης των εργασιών του μοντέλου.


Ενεργοποίηση (Activate)


Καθορισμός εξουσιοδοτήσεων πρόσβασης των χρηστών στις εργασίες και τις λειτουργίες του μοντέλου.

Εμπλουτισμός του μοντέλου με όλα τα απαιτούμενα πρόσθετα στοιχεία όπως χρόνοι έναρξης και ολοκλήρωσης, λειτουργίες ακύρωσης και καθορισμός των τελικών ροών. Διάθεση προς χρήση στο δίκτυο.


Εκτέλεση (Execute)


Καθημερινή λειτουργία του συστήματος και εκτέλεση των διαδικασιών και των επιμέρους εργασιών τους, με ενεργητική συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων τμημάτων/χρηστών.


Παρακολούθηση (Monitor)


Ημερολογιακή παρακολούθηση των εργασιών, Dashboards για online έλεγχο των ροών που βρίσκονται σε εξέλιξη και άμεσο εντοπισμό προβλημάτων, ελεγκτικές και απολογιστικές καταστάσεις, προσδιορισμός "αδύνατων σημείων" της διαδικασίας.


Βελτίωση (Improve)


Αλλαγές για την εξάλειψη των προβλημάτων που παρατηρούνται στα προηγούμενα στάδια του κύκλου. Ενσωμάτωση των αλλαγών στο μοντέλο και επανάληψη του κύκλου για συνεχείς βελτιώσεις των επιχειρηματικών διαδικασιών.


Comments


bottom of page