top of page

"World Economic Forum – Global Risk Report 2024": Τώρα και στο RIBIA !!!

Εμπλουτίσαμε την πλατφόρμα Risk Management (RIBIA) της Ε-ΟΝ με κινδύνους και Mitigation actions από το Global Risk Report, ώστε να μπορεί να γίνει μελέτη και ενσωμάτωση αυτής της γνώσης στα συστήματα των πελατών μας.


Risk Management - RIBIA by E-ON Integration

Στο τέλος Ιανουαρίου 2024, δημοσιεύτηκε η ετήσια έκθεση Παγκόσμιων Κινδύνων 2024 (Global Risk Report 2024) από το World Economic Forum του ΟΟΣΑ. Η έκθεση είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2024/digest/


Η Ε-ΟΝ INTEGRATION, στα πλαίσια του λογισμικού Risk Management μέσω της πλατφόρμας RIBIA που διαθέτει στην Αγορά, μελέτησε και αποκωδικοποίησε την πιο πάνω έκθεση. Μάλιστα τα πορίσματα αυτής, δηλαδή τους κινδύνους και τις διαφαινόμενες ενέργειες μετριασμού (Mitigation actions) τα «φόρτωσε» σε ειδική περιοχή της πλατφόρμας RIBIA και στις επόμενες εβδομάδες θα τα διαθέσει δωρεάν στους Πελάτες της. Έτσι αυτοί θα μπορούν να αξιοποιήσουν δυναμικά τα πορίσματα της έκθεσης και τα στοιχεία των κινδύνων για τις ανάγκες risk management της εταιρίας τους.


World Economic Forum - Global Risk Report 2024 : Αφορμή για τις επιχειρήσεις να ξαναδούν την όλη διαδικασία Risk Analysis & Management που διεξάγουν εσωτερικά ή αναφέρουν στις εκθέσεις τους.


Ας δούμε όμως εδώ μία σειρά ευρημάτων και παρατηρήσεων που, όπως αναγνωρίζεται από πολλούς αναγνώστες της έκθεσης, περιγράφουν μία άκρως απαισιόδοξη εικόνα του Κόσμου για το προσεχές μέλλον. Διαλέγουμε να σχολιάσουμε ένα μέρος των ευρημάτων, αυτών που αφορούν την τάση των κινδύνων από το «σήμερα» προς την επόμενη «δεκαετία», όπως αυτή η τάση εντοπίσθηκε σε σχετική έρευνα που έγινε στα πλαίσια του Global Risk Report 2024. Ως «σήμερα» ορίζεται το βραχυπρόθεσμο διάστημα των επομένων δύο (2) ετών, ενώ το μακροχρόνιο διάστημα ορίζεται ως η επόμενη δεκαετία. Ο Πίνακας των τάσεων είναι ο ακόλουθος. Η ταξινόμηση προέκυψε από ένα μεγάλο δείγμα στελεχών που ερωτήθηκαν από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στις χώρες του ΟΟΣΑ.


Global Risks ranked by Severity

Σχολιάζοντας τον πίνακα αυτόν διαπιστώνουμε ότι οι περισσότεροι κίνδυνοι θα παρουσιάζονται στην κατηγορία του Περιβάλλοντος (συμπεριλαμβανομένης και της Κλιματικής Αλλαγής η οποία εντάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία «Περιβάλλον») όπως τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι κρίσιμες αλλαγές στα συστήματα της Γης, η απώλεια βιοποικιλότητας και η κατάρρευση των οικοσυστημάτων και τέλος οι ελλείψεις πρώτων υλών. Σε σύγκριση με το σήμερα, παρατηρούμε ότι τρείς από τους τέσσερις κινδύνους στην περιοχή αυτή, είναι καινούργιοι στην λίστα των “top ten”, αναμένεται να ενταθούν στην δεκαετία, καθόσον δεν παρατηρούνται σήμερα ή παρατηρούνται σε μικρότερο βαθμό ώστε να μην εντάσσονται στους “top ten”.


Σημερινοί κίνδυνοι όπως οι παραπληροφόρηση και κακή πληροφόρηση, οι κοινωνικές συγκρούσεις και η κυβερνοασφάλεια, θα πέσουν σε πιο χαμηλό βαθμό έντασης. Ο κίνδυνος του Πληθωρισμού αναμένεται να εξαφανιστεί από την λίστα των “top ten”, μία παρατήρηση άξια προσοχής ή και έκπληξης! 


Ακόμη, πάντα σύμφωνα με την έρευνα στην  επόμενη 10ετία θα πέσουν από τους “top ten” ορισμένοι κίνδυνοι όπως οι διακρατικές στρατιωτικές συγκρούσεις, η έλλειψη οικονομικών ευκαιριών και η οικονομική ύφεση. Και πάλι σημειώνουμε ότι πιθανόν να μην εξαλειφθούν οι κίνδυνοι αυτοί, αλλά απλά να κατέβουν πιο κάτω στην σημασία που έδωσαν οι ερωτηθέντες στην Έρευνα.


Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η εμφάνιση ενός νέου κινδύνου, αυτού των αρνητικών επιπτώσεων από τα αποτελέσματα εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, ο οποίος αναμένεται να καταλάβει την έκτη (6) θέση ακριβώς από κάτω από τα ζητήματα περιβάλλοντος και κυβερνο-ασφάλειας.


Είναι προφανές ότι οι παραπάνω παρατηρήσεις αλλά και όλη η Έκθεση, αποτελούν αντικείμενο ευρείας συζήτησης και σχολιασμού. Για την Ε-ΟΝ, είναι μία αφορμή για τις επιχειρήσεις, να ξαναδούν την όλη διαδικασία risk analysis and management την οποία διεξάγουν εσωτερικά, ή αναφέρουν στις δικές τους εκθέσεις.


Αυτό που προσπαθήσαμε είναι να φορτώσουμε στο σύστημα Risk Management (RIBIA) της E-ON, περίπου 140 κινδύνους της Global Risk Report και περίπου 40 Mitigation actions που συνιστώνται, ώστε να μπορεί να γίνει μελέτη και ενσωμάτωση αυτής της γνώσης στα συστήματα των πελατών μας, κατά το μέτρο που ορισμένοι ή όλοι οι ανωτέρω κίνδυνοι μπορούν να έχουν επίπτωση πάνω στις λειτουργίες τους. Ταυτόχρονα εξετάζουμε αν θα είναι δυνατή η ποσοτικοποίηση των παγκόσμιων κινδύνων, διότι έτσι μπορεί να υπάρχει και ένα χρηματικό μέτρο (ευρώ) του μεγέθους ενός διαφαινομένου κινδύνου, διότι ορισμένες φορές η απλή ποιοτική αξιολόγηση δεν επαρκεί για να γίνει σωστή και πλήρης αξιολόγηση. 


Στο επόμενο διάστημα θα δοθεί η ηλεκτρονική διεύθυνση  (URL) στους αρμοδίους risk managers ώστε να μπορούν μόνοι τους να διατρέξουν τα στοιχεία και να βγάλουν τα δικά τους γραφήματα και τα δικά τους συμπεράσματα.

留言


bottom of page