top of page

RiskClima: Μια πολυεπίπεδη προσέγγιση για την πρόβλεψη και το μετριασμό των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή

RiskClima Tool to predict and mitigate climate risks

Παρουσιάζουμε την καινοτόμα πλατφόρμα μας RiskClima. Ένα ολοκληρωμένο cloud λογισμικό για τη Διαχείριση Φυσικών και Μεταβατικών Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής. Μέσω του RiskClima χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε μεγάλα δεδομένα - μεταξύ άλλων, κλιματικών μεταβλητών, παρελθοντικών και μελλοντικών προβολών. Συνδυάζουμε δεδομένα από εξωτερικές βάσεις, και κάνουμε τις απαραίτητες επεξεργασίες με τεχνικές ανάλυσης μεγάλων δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να παραχθούν εκθέσεις για ολοκληρωμένη διαχείριση και αντιμετώπιση των κλιματικών κινδύνων μιας επιχείρησης. Όλα αυτά μέσω της πλατφόρμας που παρέχουμε ως  Software as a Service (SaaS).

Εργαλείο για κάθε επιχείρηση που θέλει να καταστρώσει κατάλληλα και εξειδικευμένα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να αναπτύξει καλύτερη στρατηγική για τη βιωσιμότητα της στο μέλλον.
RiskClima functionality to predict and mitigate climate risks

Δείτε μια λεπτομερή λίστα με όλες τις δυνατότητες και τα επίπεδα του RiskClima .


-          Μητρώο φυσικών και μεταβατικών κλιματικών κινδύνων: Μια πλήρης βάση δεδομένων/μητρώο που προσδιορίζει και καταγράφει τους πιθανούς φυσικούς και μεταβατικούς κλιματικούς κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίζει μια εταιρεία. Οι φυσικοί κίνδυνοι αναφέρονται σε εκείνους που σχετίζονται με τις φυσικές επιπτώσεις των κλιματικών φαινομένων, όπως τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και οι μεταβολές της θερμοκρασίας. Οι κίνδυνοι μετάβασης προκύπτουν από τη διαδικασία μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και τις παγκόσμιες προσπάθειες που γίνονται για απανθρακοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών πολιτικής, των τεχνολογικών εξελίξεων και των αλλαγών στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Το μητρώο του RiskClima περιγράφει λεπτομερώς τη σοβαρότητα, την πιθανότητα και τον πιθανό αντίκτυπο κάθε εντοπισμένου κινδύνου στις λειτουργίες, τα περιουσιακά στοιχεία και τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας.

-          Παρουσίαση ιστορικών κλιματικών κινδύνων: Ολοκληρωμένη απεικόνιση παρελθοντικών γεγονότων, όπως πυρκαγιές, πλημμύρες, ξηρασίες, αλλαγές στην τιμή άνθρακα και άλλους μεταβατικούς κινδύνους. Οι εταιρείες μπορούν να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με τη συχνότητα, την ένταση και τη χωρική κατανομή αυτών των κινδύνων με την πάροδο του χρόνου. Η ιστορική απεικόνιση είναι μεγάλης σημασίας για την ενημέρωση και αξιολόγηση της τρωτότητας και της ανθεκτικότητας των περιοχών ενδιαφέροντος.

-          Μελλοντικές εκτιμήσεις κλιματικών δεδομένων: Απεικόνιση μελλοντικών κλιματικών δεδομένων με τη χρήση χαρτών για την χωρική και χρονική κατανόηση των κλιματικών συνθηκών και τάσεων. Περιλαμβάνει τη συλλογή διαφόρων κλιματολογικών δεδομένων, όπως η θερμοκρασία, η βροχόπτωση, ταχύτητα ανέμου και άλλα. Στη συνέχεια, τα δεδομένα αυτά αναπαρίστανται γεωχωρικά σε χάρτες χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές χαρτογράφησης και εργαλεία οπτικοποίησης. Οι προβολές χαρτών βοηθούν τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν καλύτερα τις διακυμάνσεις των κλιματικών συνθηκών στις περιοχές ενδιαφέροντος και να εντοπίσουν ποιες δραστηριότητες τους είναι επιρρεπείς σε συγκεκριμένους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα στο κοντινό και μακρινό μέλλον.

-          Μοντελοποίηση μελλοντικών κινδύνων: Το RiskClima χρησιμοποιεί τεχνικές προγνωστικής μοντελοποίησης για την πρόβλεψη μελλοντικών φυσικών και μεταβατικών κλιματικών κινδύνων που ενδέχεται να επηρεάσουν μια επιχείρηση. Χρησιμοποιώντας κλιματικές προβλέψεις, ανάλυση σεναρίων και άλλες μεθοδολογίες μοντελοποίησης κινδύνου, προσομοιώνονται πιθανά μελλοντικά σενάρια για να εκτιμηθεί η πιθανότητα και ο δυνητικός αντίκτυπος διαφόρων κινδύνων και εκβάσεων που σχετίζονται με το κλίμα. Τα μοντέλα αυτά βοηθούν στην πρόβλεψη των πιθανών κινδύνων και στην αξιολόγηση των διαφόρων στρατηγικών προσαρμογής.

-          Μοντελοποίηση των ευκαιριών: Εκτός από την αξιολόγηση των κινδύνων, είναι πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις να αναγνωρίσουν και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τις δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Γι’ αυτόν τον λόγο στο RiskClima γίνεται μοντελοποίηση αυτών των ευκαιριών, που περιλαμβάνει την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι αλλαγές στο κλίμα, τα ρυθμιστικά πλαίσια, οι προτιμήσεις των καταναλωτών και οι τεχνολογικές εξελίξεις μπορούν να δημιουργήσουν νέες αγορές, προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα.

-          Προσδιορισμός στόχων: Ο καθορισμός των στόχων είναι μόνο η αρχή μιας δυναμικής διαδικασίας που αποσκοπεί στην επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης της επιχείρησης για την αντιμετώπιση των ρίσκων. Μόλις μια επιχείρηση καθορίσει τους στόχους της, μέσα στο RiskClima χρησιμοποιούνται εξελιγμένοι αλγορίθμοι τεχνητής νοημοσύνης για την παρακολούθηση και την ανάλυση της προόδου τους. Η διαδικασία αυτή ξεπερνά την απλή παρατήρηση, καθώς οι τεχνικές νοημοσύνης εμβαθύνουν σε τεράστια σύνολα δεδομένων, εντοπίζουν μοτίβα και εξάγουν συμπεράσματα για την πρόβλεψη μελλοντικών αποτελεσμάτων. Αξιοποιώντας τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης, η επιχείρηση εξετάζει τις τρέχουσες επιδόσεις της, προεκτείνοντας τις τάσεις για να προβλέψει με ακρίβεια τα μελλοντικά σενάρια. Αυτή η προσέγγιση με βάση τα δεδομένα επιτρέπει τον εντοπισμό τρωτών σημείων και ευκαιριών, διευκολύνοντας τη διαμόρφωση προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

-          Σχέδια δράσης μετριασμού και προσαρμογής: Σημαντική δυνατότητα που δίνεται από το RiskClima σε μια επιχείρηση, είναι η ανάπτυξη προσαρμοσμένων στρατηγικών και σχεδίων δράσης για τον μετριασμό και την προσαρμογή στους αναγνωρισμένους φυσικούς και μεταβατικούς κλιματικούς κινδύνους. Σε αυτό το επίπεδο μια επιχείρηση μπορεί να ερευνήσει τις προσπάθειες μετριασμού που αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στην προώθηση βιώσιμων πρακτικών για τον μετριασμό της σοβαρότητας της κλιματικής αλλαγής και των συναφών κινδύνων, που προέρχονται από την ίδια.

-          Αναφορά των αερίων του θερμοκηπίου (GHG)-ανθρακικού αποτυπώματος σύμφωνα με διαφορετικά πρότυπα: Τέλος, απαραίτητο στοιχείο για μια πλατφόρμα που ασχολείται με την κλιματική αλλαγή και τα αέρια του θερμοκηπίου είναι η δυνατότητα υποβολής εκθέσεων βάσει διαφορετικών προτύπων. Μέσω του RiskClima, μια επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει αυτόματα έκθεση ανθρακικού αποτυπώματος και έκθεση αξιολόγησης κλιματικών κινδύνων χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα όπως GHG Protocol (Greenhouse Gases Protocol), ISO 14064 και TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures).


Αυτή η πολυεπίπεδη προσέγγιση του λογισμικού RiskClima καλύπτει όλα τα επίπεδα και όλες τις ανάγκες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τις ρυθμιστικές απαιτήσεις για την προσαρμογή των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, η ολιστική προσέγγιση επιτρέπει σε κάθε επιχείρηση να καταστρώσει κατάλληλα και εξειδικευμένα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να αναπτύξει καλύτερη στρατηγική για τη βιωσιμότητα της στο μέλλον.

Comments


bottom of page