top of page

ESG SCORING: Χρειάζονται αξιόπιστα δεδομένα και κοινές μεθοδολογίεςΤο ESG scoring, ή στα ελληνικά Βαθμολογία ESG, είναι μια μέτρηση που αφορά την επίδοση μιας επιχείρησης σε ζητήματα Περιβάλλοντος (E), Κοινωνίας (S) και Διακυβέρνησης (G) και την έκθεσή της στους σχετικούς κινδύνους.

Τα τελευταία χρόνια, στον χώρο των βιώσιμων επενδύσεων, τα κριτήρια ESG κερδίζουν έδαφος στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Με άλλα λόγια, τα κριτήρια ESG και οι καλές επιδόσεις σε θέματα ESG αποτελούν παράγοντες επιλογής για την τοποθέτηση κεφαλαίων.


Το ESG scoring λοιπόν αποτελεί ένα εργαλείο με το οποίο οι επενδυτές παίρνουν αποφάσεις, αξιολογούν και συγκρίνουν τις επιχειρήσεις που θα επενδύσουν.

Η αξία μιας επιχείρησης (στα μάτια των επενδυτών) μπορεί να ενισχυθεί ή να αποδυναμωθεί ανάλογα την αξιολόγησή της σύμφωνα με τα κριτήρια ESG. Η βαθμολόγηση των επιδόσεων σε ESG μπορεί να γίνει από διάφορους agents (Bloomberg ESG Data Services, Dow Jones Sustainability Index, MSCI ESG Research, Sustainalytics), οι οποίοι είναι ανεξάρτητες εταιρείες που ειδικεύονται στο ESG scoring. Οι οίκοι αξιολόγησης (agents) χρησιμοποιούν τα ESG δεδομένα που δημοσιοποιούν οι επιχειρήσεις μέσω προτύπων/οδηγιών όπως τα πρότυπα δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών GRI, ATHEX και SASB και στη συνέχεια τα μετατρέπουν σε μετρικά και σε βαθμολογία.


Κάθε οίκος αξιολόγησης διαθέτει διαφορετικές μεθόδους βαθμολόγησης των εταιριών και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την διαφοροποίηση στην βαθμολογία ESG και των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται, ακόμη και όταν πρόκειται για την ίδια επιχείρηση.


Ένα παράδειγμα “ασυμφωνίας” μεταξύ αξιολογήσεων παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα.Για παράδειγμα, μια επιχείρηση μπορεί να βαθμολογηθεί πολύ υψηλά στο κριτήριο Περιβάλλον του ESG από έναν συγκεκριμένο οίκο αξιολόγησης και πολύ χαμηλά από έναν άλλον. Ένα ζήτημα λοιπόν που ανακύπτει με την ύπαρξη πολλών οίκων αξιολόγησης καθώς και με την ασυμφωνία των κριτηρίων και των μεθόδων βαθμολόγησης, είναι η επιχείρηση που βαθμολογείται να μην επιλεχθεί από τους επενδυτές και να χάσει χρήματα λόγω χαμηλής βαθμολογίας. Επιπροσθέτως, μακροπρόθεσμα μπορεί να χαθεί η αξιοπιστία του ESG και της αναφοράς του από τις επιχειρήσεις.


Γενικότερα, οι επενδυτές προτιμούν να τοποθετούν κεφάλαια σε επιχειρήσεις με καλό ESG score λόγω του ότι αυτές οι επιχειρήσεις πιθανότατα θα είναι πιο ανθεκτικές σε υφιστάμενους ή μελλοντικούς κινδύνους, όπως για παράδειγμα την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλων περιβαλλοντικών ζητημάτων, το χειρισμό ζητημάτων ισότητας, συμπερίληψης και εργασιακών δικαιωμάτων, τη λειτουργία των δομών διαχείρισης (διακυβέρνησης), κ.ο.κ..


Σημαντική προϋπόθεση των επενδυτών είναι οι αξίες τους να συνάδουν με τις αξίες της επιχείρησης. Ακόμα και αν μια επιχείρηση έχει χαμηλή βαθμολογία σε κάποιο κριτήριο του ESG αυτό δεν αποκλείει την επένδυση σε αυτή από συγκεκριμένες ομάδες επενδυτών.


Μήπως απαιτείται ένα κοινό σύστημα αξιολόγησης /βαθμολόγησης που να περιέχει συγκεκριμένες και αντικειμενικές μεθοδολογίες;

Για την αντιμετώπιση όλων των παραπάνω ζητημάτων, πολλοί υποστηρίζουν ότι είναι αναγκαίο να φτιαχτεί ένα κοινό σύστημα αξιολόγησης/βαθμολόγησης που να περιέχει συγκεκριμένες και αντικειμενικές μεθοδολογίες.

Ο τρόπος παρουσίασης των ESG δεδομένων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση μιας επιχείρησης. Με την παρουσίαση τους σε οργανωμένη και “διαφανή” μορφή, ο οίκος αξιολόγησης που θα κάνει την αξιολόγηση θα έχει πιο δομημένα δεδομένα και τότε θα κάνει πιο σωστή βαθμολόγηση. Παράλληλα, θα είναι πιο κατανοητά στους επενδυτές που στοχεύουν και δίνουν βαρύτητα σε ποικίλες κατηγορίες.


Η E-ON INTEGRATION έχει αναπτύξει την πλατφόρμα Ε-ΟΝ RIBIA ESG για τη συλλογή, καταγραφή και διαχείριση των ESG δεδομένων. Με το E-ON RIBIA ESG κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα, να συλλέγει και να χειρίζεται τα στοιχεία ESG με ίδιες δυνάμεις, να αναφέρει τα αποτελέσματά της και να παράγει reports που θα είναι προσβάσιμα, δομημένα και κατανοητά προς τους επενδυτές και τους οίκους αξιολόγησης, παρέχοντας έτσι τη βάση για μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση.

Комментарии


bottom of page