top of page

CSRD-Τι προβλέπει η νέα οδηγία της ΕΕ για την υποβολή εκθέσεων εταιρικής βιωσιμότητας


Η οδηγία για την υποβολή εκθέσεων εταιρικής βιωσιμότητας (CSRD) είναι η νέα νομοθεσία της ΕΕ που απαιτεί από όλες τις μεγάλες εταιρείες να δημοσιεύουν εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες τους που έχουν περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Στόχος, μεταξύ άλλων, είναι η βοήθεια προς τους επενδυτές, τους καταναλωτές, τους φορείς χάραξης πολιτικής και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να αξιολογήσουν τις μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις των μεγάλων εταιρειών.


Η πρόσφατη οδηγία CSRD διευρύνει τον αριθμό των επιχειρήσεων που υποχρεούνται στη δημοσίευση εκθέσεων για τα μη χρηματοοικονομικά δεδομένα και ορίζει ένα κοινό πλαίσιο για τη δημοσίευση των στοιχείων.

Μέχρι πρότινος, με την εφαρμογή του NFRD καλύπτονταν 11.000 επιχειρήσεις που υποχρεώνονταν να υποβάλλουν εκθέσεις βιωσιμότητας, ενώ με το CSRD ο αριθμός αυτός φτάνει στις σχεδόν 50.000 επιχειρήσεις.

Τουλάχιστον δύο από τα τρία παρακάτω κριτήρια πρέπει να καλύπτει μια επιχείρηση, εισηγμένη ή μη, για να υποβάλλει τέτοια έκθεση:

α) Πάνω από 250 υπαλλήλους,

β) Καθαρός κύκλος εργασιών που υπερβαίνει τα 40 εκατ. Ευρώ,

γ) Ενεργητικό που υπερβαίνει τα 20 εκατ. Ευρώ.


Σύμφωνα με την CSRD θα εφαρμόζεται διπλή ανάλυση ουσιαστικότητας (materiality) για τον εντοπισμό των κινδύνων και των ευκαιριών ESG στις επιχειρήσεις, αλλά και του τρόπου με τον οποίο η ίδια επηρεάζει τους ανθρώπους και τον πλανήτη. Επιπλέον, θα ενσωματώνεται η έκθεση ESG σε χρηματοοικονομικές και αναφορές διαχείρισης. Με την καινούργια οδηγία θα είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος από μια ανεξάρτητη αρχή για τις αναφερόμενες πληροφορίες.


Τα δεδομένα που θα αναφέρονται στην έκθεση θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα με τα European sustainability reporting standards (ESRS) που πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις για την υποβολή της έκθεσης βιωσιμότητας τους. Η μορφή τους είναι παρόμοια με αυτή των GRI Standards, αλλά απαιτούνται περισσότερες λεπτομέρειες. Όπως και τα GRI πρότυπα έτσι και τα ESRS χωρίζονται σε γενικές γνωστοποιήσεις, περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης. Μια σημαντική αλλαγή είναι η προσθήκη λεπτομερών γνωστοποιήσεων για την κλιματική αλλαγή, στρατηγικές και πλάνα μετριασμούς της, καθώς και κλιματικά ρίσκα, ευκαιρίες και ανάλυση σεναρίων.


Οι εταιρείες θα πρέπει να σχεδιάζουν τις οικονομικές καταστάσεις τους και την έκθεση διαχείρισης σε ενιαίο μορφότυπο (ESEF) ηλεκτρονικής αναφοράς XHTML σύμφωνα με το άρθρο 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/815 της Επιτροπής. Θα πρέπει να "μαρκάρουν" τις πληροφορίες τους για τη βιωσιμότητα σύμφωνα με ένα ψηφιακό σύστημα κατηγοριοποίησης που θα αναπτυχθεί σε συνδυασμό με τα πρότυπα αναφοράς για τη βιωσιμότητα.


Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η νέα οδηγία θα πραγματοποιηθεί στα παρακάτω τέσσερα στάδια:

  • Υποβολή εκθέσεων το 2025 για το οικονομικό έτος 2024 για τις εταιρείες που ήδη υπόκεινται στο NFRD.

  • Υποβολή εκθέσεων το 2026 για το οικονομικό έτος 2025 για τις μεγάλες εταιρείες που δεν υπόκεινται επί του παρόντος στο NFRD.

  • Υποβολή εκθέσεων το 2027 για το οικονομικό έτος 2026 για τις εισηγμένες ΜΜΕ (εκτός των πολύ μικρών επιχειρήσεων), τα μικρά και μη σύνθετα πιστωτικά ιδρύματα και τις δεσμευμένες ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

  • Υποβολή εκθέσεων το 2029 για το οικονομικό έτος 2028 για τις επιχειρήσεις τρίτων χωρών με καθαρό κύκλο εργασιών άνω των 150 εκατομμυρίων στην ΕΕ, εφόσον διαθέτουν τουλάχιστον μία θυγατρική ή υποκατάστημα στην ΕΕ που υπερβαίνει ορισμένα κατώτατα όρια.

Έως τώρα οι επιχειρήσεις δημοσίευαν στοιχεία με διαφορετικό τρόπο η κάθε μια και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τις μη επαρκείς πληροφορίες για τους επενδυτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Αρκετές εκθέσεις ήταν σε χαμηλή ποιότητα και αυτό είχε αλυσιδωτές επιπτώσεις, ειδικότερα στις βιώσιμες επενδύσεις. Πλέον, το νέο σύστημα αναφοράς της έκθεσης βιωσιμότητας έχει έναν κοινό και σαφή τρόπο υποβολής δεδομένων βιωσιμότητας της επιχείρησης σε τυποποιημένη ψηφιακή μορφή.


Η E-ON INTEGRATION έχει αναπτύξει την πλατφόρμα Ε-ΟΝ RIBIA ESG για τη συλλογή, καταγραφή και διαχείριση των ESG δεδομένων. Στο RIBIA ESG υπάρχουν ήδη τα GRI Standards και ATHEX πρότυπα, αλλά θα ενσωματωθούν και τα τελικά ESRS πρότυπα μόλις πάρουν την τελική έγκυρη μορφή τους. Η ενσωμάτωση των καινούργιων προτύπων στο σύστημα θα είναι στην κατάλληλη μορφή για να καλύπτει τον κανονισμό της ΕΕ έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους επενδυτές και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να αξιολογούν τις αναφορές βιωσιμότητας κάθε επιχείρησης.

Comments


bottom of page