top of page

Beyond Net-Zero: Μια επιχειρηματική προσέγγιση για το κλίμα με ορίζοντα το 2030


Βρισκόμαστε σε μια καθοριστική στιγμή όσον αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ο κίνδυνος της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της καταστροφής της φύσης είναι υπαρκτός, καθώς ο πλανήτης αντιμετωπίζει ανησυχητικά ξεσπάσματα καιρικών καταστροφών.


Η πραγματικότητα είναι ότι ακόμη και αν σταματούσαμε σήμερα όλες τις δραστηριότητες που εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα (CO2), θα χρειαστούν πολλές εκατοντάδες χρόνια για να μειωθεί η συγκέντρωσή του στην ατμόσφαιρα με φυσικό τρόπο, λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής του στην ατμόσφαιρα. Αν θέλουμε όντως να σταματήσουμε την κλιματική αλλαγή, τότε είναι απαραίτητο να περιορίσουμε τις εκπομπές που παράγουμε, να μειώσουμε τις εκπομπές που βρίσκονται ήδη στην ατμόσφαιρα και να επιταχύνουμε τη μετάβαση σε ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Οι εταιρίες οφείλουν να επεκταθούν, πέραν των μειώσεων των εκπομπών, και σε άλλες δράσεις για να αποκατασταθεί το κλίμα.

Η έκθεση της WWF Beyond Net-Zero guidance αναφέρει τις ενέργειες στις οποίες μπορούν να προβούν οι εταιρίες για να βοηθήσουν πραγματικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Εκτός από έναν κατατοπιστικό κατάλογο ενεργειών, η καθοδήγηση περιλαμβάνει τις μετρήσεις, τις πρακτικές συμβουλές και τις βέλτιστες πρακτικές που θα βοηθήσουν τις εταιρίες να κινηθούν προς την κλιματική ουδετερότητα και τον μηδενισμό των εκπομπών άνθρακα.


Οι 7 δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει μια επιτυχημένη στρατηγική


Οι επτά δράσεις που αναμένονται από έναν εταιρικό ηγέτη για το κλίμα είναι οι εξής:

  1. Να τηρεί και να δημοσιοποιεί με συνέπεια και διαφάνεια, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές και σύμφωνα με όλες τις δεσμεύσεις.

  2. Να θέτει κλιματικούς στόχους που να ευθυγραμμίζονται με τα κριτήρια καθαρών μηδενικών εκπομπών της πρωτοβουλίας SBTi (Science Based Targets initiative) για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1,5°C.

  3. Να μειώσει τις εκπομπές της εφοδιαστικής αλυσίδας (πεδίο εφαρμογής 3) σύμφωνα με τον στόχο του 1,5°C.

  4. Να χρηματοδοτεί και να υποστηρίζει λύσεις για το κλίμα και το περιβάλλον σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και πέραν αυτής.

  5. Να συμμετέχει υπεύθυνα και ενεργά στην εφαρμογή της πολιτικής για το κλίμα στο πλαίσιο του στόχου μείωσης της θερμοκρασίας κατά 1,5°C και να διασφαλίζει την ευθυγράμμιση των εσωτερικών και εξωτερικών εταιρικών πολιτικών.

  6. Να συνεργαστεί με τους εταίρους της εφοδιαστικής αλυσίδας, τους συναδέλφους, τους υπαλλήλους και άλλους βασικούς εμπλεκόμενους φορείς.

  7. Να προσφέρει στους πελάτες τη δυνατότητα και την εμπειρία με τη βοήθεια βιώσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, εκπαίδευσης και ενημερωτικών εκστρατειών, καθώς και διαφανούς και προσβάσιμης πληροφόρησης.

Κάθε μέρα ακούμε νέες ανακοινώσεις και δεσμεύσεις από εταιρίες στην προσπάθειά τους να γίνουν πιο βιώσιμες. Δεν είναι όλες αυτές αξιόπιστες ή σύμφωνες με τις προσεγγίσεις και την εικόνα που έχουμε για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Με το Beyond Net-Zero, το WWF δημιουργεί μια προσέγγιση βέλτιστων πρακτικών για να διασφαλίσει ότι η δράση είναι σύμφωνη με την επιστήμη και υποστηρίζει τις απαραίτητες κοινωνικές αλλαγές για την επίτευξη ενός μέλλοντος κλιματικά ουδέτερου.


Ποιο είναι το επόμενο βήμα;

Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη πρακτική, τα θέματα αυτά θα χρειαστούν συνεχή ανάπτυξη, ώστε οι εταιρίες να μπορούν να περάσουν από τη φάση των φιλοδοξιών των στρατηγικών μείωσης των εκπομπών τους σε συγκεκριμένα και αξιόπιστα σχέδια δράσης σύμφωνα με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις. Στην E-ON INTEGRATION στόχος μας είναι η ακριβής ποσοτικοποίηση όλων των ζητημάτων, όπως κίνδυνοι, ευκαιρίες και μετρικά στοιχεία, που απορρέουν από την ενεργειακή και την κλιματική κρίση.

Οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν, τους φυσικούς κινδύνους, δηλαδή τις πιθανές επιπτώσεις στις υποδομές και υπηρεσίες του ενδιαφερόμενου φορέα και τους μεταβατικούς κινδύνους, δηλαδή τις έμμεσες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης από τις μεταβολές του κοινωνικού, πολιτικού και ρυθμιστικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο των εργασιών μας γίνεται εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων αυτών των κινδύνων/ευκαιριών ως και σαφής περιγραφή της ανθεκτικότητας του επιχειρηματικού μοντέλου και της στρατηγικής του ενδιαφερόμενου φορέα, μελλοντικά με βάση τα κλιματικά σενάρια. Η όλη μεθοδολογία μας βασίζεται πλήρως σε εργαλείο πληροφορικής, που μεταξύ άλλων χρησιμοποιεί και στοιχεία από εξωτερικές βάσεις δεδομένων, και έχει τίτλο “Climate Change Risk Assessment”.Comments


bottom of page