top of page

Η σημασία της κυκλικής οικονομίας - Διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος

Το σημερινό μοντέλο οικονομίας είναι κατά κύριο λόγο το γραμμικό, που σημαίνει ότι οι εταιρείες εξάγουν πόρους από το περιβάλλον και τους μετατρέπουν σε προϊόντα, τα οποία θα καταλήξουν κάποια στιγμή στο τέλος της ζωής τους στα απορρίμματα. Με την εξάντληση των φυσικών πόρων το γραμμικό μοντέλο παραγωγής δεν είναι πλέον βιώσιμο!


Αντίθετα, το κυκλικό μοντέλο είναι μια προσέγγιση που έχει ως υπόδειγμα τη φύση. Η έννοια της κυκλικής οικονομίας προκύπτει ως μια ανάγκη, που εκφράζει την ιδανική οικονομία στην οποία τίποτα δεν θα χάνεται και τα πάντα θα χρησιμοποιούνται ξανά. Αυτό το νέο μοντέλο προϋποθέτει νέους τρόπους παραγωγής και κατανάλωσης και κυρίως απαιτεί την ενεργό συμμετοχή όλων των μερών της οικονομικής ζωής (επιχειρήσεις, τοπικές κοινότητες, πολίτες-καταναλωτές).


Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αντιληφθεί τη σημασία της κυκλικής οικονομίας και φιλοδοξεί μέχρι το 2030 να καταλήγει σε χωματερές μόνο το 10% των αποβλήτων.


Ο στόχος αυτός προβλέπεται να έχει κι άλλες θετικές επιπτώσεις, όπως:

  • Υπολογίζεται ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα εξοικονομήσουν 600 δισ. ευρώ και θα αυξηθεί η κερδοφορία τους.

  • Θα μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

  • Θα μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και νερού από την πλευρά των επιχειρήσεων σε ποσοστό περίπου 80%.

  • 280 χιλιάδες θέσεις εργασίας μπορούν να δημιουργηθούν στην Ευρώπη.

  • Κάθε νοικοκυριό μπορεί να εξοικονομήσει 500 ευρώ τον χρόνο από το ενεργειακό κόστος.


Οι τέσσερις αρχές της κυκλικής οικονομίας


Διατήρηση και αποδοτικότητα των πόρων και των προϊόντων

Σε έναν κόσμο με πεπερασμένους πόρους, η κυκλική οικονομία προσφέρει μια ρεαλιστική λύση μεγιστοποιώντας την αποδοτικότητα των πόρων και ελαχιστοποιώντας τη δημιουργία αποβλήτων. Με την υιοθέτηση πρακτικών όπως η ανακύκλωση, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακατασκευή, τα πολύτιμα υλικά παραμένουν στην κυκλοφορία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μειώνοντας την ανάγκη εξόρυξης νέων πόρων. Αυτό όχι μόνο εξοικονομεί φυσικούς πόρους, αλλά μειώνει επίσης την επιβάρυνση των οικοσυστημάτων και ελαχιστοποιεί την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Επίσης αυτό σημαίνει σχεδιασμό και ανάπτυξη με γνώμονα την αντοχή, επαναχρησιμοποίηση, ανακατασκευή και ανακύκλωση, ώστε να διατηρούνται για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα τα προϊόντα, τα εξαρτήματα και τα υλικά σε κυκλοφορία στην οικονομία.


Σχεδιασμός χωρίς απόβλητα και ρύπανση

Η κυκλική οικονομία συμβάλλει στη μείωση των αποβλήτων από την υπερκατανάλωση και στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με την εξόρυξη πόρων, τις διαδικασίες παραγωγής προϊόντων και τη διάθεση τους. Προωθεί την υιοθέτηση βιώσιμων τεχνολογιών, την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πράσινων πρακτικών, οδηγώντας σε χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, βελτίωση της ποιότητας του αέρα και των υδάτων και μείωση των επιπέδων ρύπανσης.


Οικονομικές ευκαιρίες και δημιουργία θέσεων εργασίας

Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία ξεκλειδώνει σημαντικές οικονομικές δυνατότητες. Προωθεί την καινοτομία, ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και δημιουργεί ποικίλες επιχειρηματικές ευκαιρίες σε διάφορους τομείς. Η μετάβαση προς ένα κυκλικό μοντέλο τονώνει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως σε τομείς όπως η ανακύκλωση, οι υπηρεσίες επισκευής και η ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και υπηρεσιών.


Ενισχυμένη επιχειρηματική ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα

Η υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα για τις επιχειρήσεις. Με την υιοθέτηση κυκλικών πρακτικών, οι εταιρείες μπορούν να εξορθολογίσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους, να μειώσουν το κόστος και να ενισχύσουν την αποδοτικότητα των πόρων. Μπορούν επίσης να αξιοποιήσουν νέες πηγές εσόδων μέσω του επανασχεδιασμού προϊόντων, της ανακατασκευής και της παροχής κυκλικών υπηρεσιών.


Η κυκλική οικονομία περιλαμβάνει περιβαλλοντικές λύσεις μεγάλης σημασίας για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης και του μετριασμού της Κλιματικής Αλλαγής. Με την εφαρμογή της, μπορούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να ενισχύσουμε την οικονομική ανάπτυξη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι επιχειρήσεις, οι κυβερνήσεις και οι πολίτες να συνεργαστούν για να επιταχύνουν τη μετάβαση προς την κυκλική οικονομία και να εξασφαλίσουν ένα βιώσιμο μέλλον.


Στην E-ON Integration στα πλαίσια επαύξησης των εφαρμογών μας, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και τις νέες τεχνολογίες που σχετίζονται με έργα και δράσεις μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και κυκλικής οικονομίας. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες συνήθως προέρχονται από εξωτερικές βάσεις δεδομένων, συνδυάζονται με τα εσωτερικά δεδομένα μιας επιχείρησης και μέσω των μεθοδολογιών που έχουμε αναπτύξει στα cloud εργαλεία μας, μπορούν να εκτιμηθούν κίνδυνοι, ευκαιρίες και άλλοι δείκτες απόδοσης. Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία και τους στόχους της κάθε επιχείρησης, παρουσιάζονται με τρόπο σαφή και διαδραστικό. Με τον τρόπο αυτό ο ενδιαφερόμενος φορέας έχει όλη την απαραίτητη πληροφόρηση όσον αφορά τη βιωσιμότητα του ώστε να προχωρήσει στη χάραξη της στρατηγικής του και στην επίτευξη των στόχων του.


Commentaires


bottom of page