top of page

Επιπτώσεις από την Κλιματική Αλλαγή στην περιοχή της Μεσογείου.

Εκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) σφραγίζει και καθιστά σαφές ότι οι επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην περιοχή μας δεν είναι πλέον υποθετικές αλλά πραγματικές και σημαντικές.


Η τελευταία έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) που δημοσιεύτηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2022 «Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Working Group II Contribution to the IPCC Sixth Assessment Report» (Κλιματική Αλλαγή 2022: Επιπτώσεις, Προσαρμογή και Αδυναμίες) περιλαμβάνει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο «CROSS-CHAPTER PAPER 4» για τις επιπτώσεις στην Περιοχή της Μεσογείου.


Στη συνοπτική παρουσίαση του κεφαλαίου αυτού αναφέρονται μεταξύ άλλων:


«Ένας αυξανόμενος αριθμός παρατηρούμενων επιπτώσεων σε ολόκληρη τη λεκάνη αποδίδεται πλέον στην κλιματική αλλαγή, μαζί με σημαντικό ρόλο άλλων παραγόντων περιβαλλοντικής αλλαγής (υψηλή βεβαιότητα). Οι επιπτώσεις αυτές περιλαμβάνουν πολλαπλές συνέπειες των μεγαλύτερων ή/και εντονότερων κυμάτων καύσωνα, των ξηρασιών, των πλημμυρών, της οξίνισης των ωκεανών και της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, όπως οι αλυσιδωτές επιπτώσεις στα θαλάσσια και χερσαία οικοσυστήματα, καθώς και στις χρήσεις γης και θάλασσας (γεωργία, δασοκομία, αλιεία, τουρισμός, αναψυχή κ.λπ.) και στην ανθρώπινη υγεία.


Κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα, η κλιματική αλλαγή αναμένεται να ενταθεί σε ολόκληρη την περιοχή. Η θερμοκρασία του αέρα και της θάλασσας και οι ακραίες τιμές τους (ιδίως οι καύσωνες) είναι πιθανό να συνεχίσουν να αυξάνονται περισσότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο (υψηλή βεβαιότητα). Οι βροχοπτώσεις θα μειωθούν πιθανώς στις περισσότερες περιοχές κατά 4-22%, ανάλογα με το σενάριο εκπομπών (μέτρια βεβαιότητα). Οι ακραίες βροχοπτώσεις θα αυξηθούν πιθανότατα στο βόρειο τμήμα της περιοχής (υψηλή βεβαιότητα). Οι ξηρασίες θα γίνουν πιο διαδεδομένες σε πολλές περιοχές (υψηλή βεβαιότητα). Η στάθμη της Μεσογείου αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω κατά τις επόμενες δεκαετίες και αιώνες (υψηλή βεβαιότητα). Οι κίνδυνοι παράκτιων πλημμυρών θα αυξηθούν σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο κατά μήκος του 37% της ακτογραμμής της Μεσογείου που σήμερα φιλοξενεί 42 εκατομμύρια ανθρώπους.


Λόγω του ιδιαίτερου συνδυασμού πολλαπλών ισχυρών κλιματικών κινδύνων και μεγάλης ευπάθειας, η περιοχή της Μεσογείου αποτελεί εστία έντονα διασυνδεδεμένων κλιματικών κινδύνων. Οι κύριοι οικονομικοί τομείς της περιοχής (γεωργία, αλιεία, δασοκομία, τουρισμός) είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στους κλιματικούς κινδύνους, ενώ η κοινωνικοοικονομική ευπάθεια είναι επίσης σημαντική. Οι περιοχές με χαμηλό υψόμετρο είναι οι πιο ευάλωτες περιοχές για παράκτιους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα (π.χ. άνοδος της στάθμης της θάλασσας, πλημμύρες, διάβρωση) και άλλους συνακόλουθους κινδύνους (π.χ. διείσδυση αλμυρού νερού και ζημιές στη γεωργία) (υψηλή βεβαιότητα). Η κλιματική αλλαγή απειλεί τη διαθεσιμότητα νερού, μειώνοντας τις χαμηλές ροές των ποταμών και την ετήσια απορροή κατά 5-70%, μειώνοντας την υδροηλεκτρική ικανότητα (υψηλή βεβαιότητα). Οι αποδόσεις των καλλιεργειών που καλλιεργούνται με βροχή μπορεί να μειωθούν κατά 64% σε ορισμένες περιοχές (υψηλή βεβαιότητα). Η αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών και η οξίνιση θα επηρεάσουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα, με αβέβαιες συνέπειες στην αλιεία (χαμηλή βεβαιότητα). Η ερημοποίηση θα επηρεάσει πρόσθετες περιοχές, ιδίως στο νότο και τα νοτιοανατολικά (μέτρια εμπιστοσύνη). Η καμένη έκταση των δασών μπορεί να αυξηθεί κατά 96-187% κάτω από τους 3°C, ανάλογα με τη διαχείριση των πυρκαγιών. Πέρα από τους 3°C, το 13-30% των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 και το 15-23% των περιοχών Natura 2000 θα μπορούσαν να χαθούν λόγω της αλλαγής των οικοσυστημάτων που προκαλείται από το κλίμα (μέτρια βεβαιότητα).»


Η παραπάνω έκθεση σφραγίζει και καθιστά σαφές ότι οι επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην περιοχή μας δεν είναι πλέον υποθετικές αλλά πραγματικές. Άλλες επιπτώσεις έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν εμφανή την παρουσία τους και άλλες θα φανούν στο κοντινό μέλλον σε πολλούς και διάφορους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας στην χώρα μας. Επιπτώσεις θα υπάρξουν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την Γεωργία και την Αλιεία, με τον Τουρισμό και τις Μεταφορές, με την Ενέργεια αλλά και κατά συνέπεια σε όλες τις μεταποιητικές δραστηριότητες και υπηρεσίες κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οργανισμοί και επιχειρήσεις λοιπόν καλούνται άμεσα να διαγνώσουν τους κοινωνικοοικονομικούς κινδύνους που απειλούν την παραγωγική τους δράση και να καταρτίσουν προγράμματα και μέτρα για τον μετριασμό τους.


Η E-ON Integration προτείνει ένα καινοτόμο λογισμικό το "RiskClima" που ενισχύει τις επιχειρήσεις και οργανισμούς στη διαχείριση των κινδύνων που είναι συνέπειες της Κλιματικής Αλλαγής. Το "RiskClima" προσφέρεται ως υπηρεσία (SaaS). Λειτουργεί συνδυάζοντας δεδομένα από τον Οργανισμό ή Επιχείρηση με δεδομένα από παγκόσμιες βάσεις δεδομένων και προβλέπει Κινδύνους με μεθόδους Ανάλυσης δεδομένων και προηγμένων τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης / Μηχανικής Μάθησης σε χρηματική αξία και ποσοτική επίπτωση. Επίσης προτείνει μέτρα αντιμετώπισης αυτών των κινδύνων στον ορίζοντα της Κλιματικής προσαρμογής (2050) καθώς και στα ενδιάμεσα ορόσημα – milestones.

Comments


bottom of page