top of page

Διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή

Η κλιματική αλλαγή και τα θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον έχουν ήδη δείξει ότι αποτελούν κρίσιμο παράγοντα στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και στη βιωσιμότητά τους.

Διεθνείς Οργανισμοί και Κράτη αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο την ανάγκη να θεσπίσουν οδηγίες και νομοθετικά πλαίσια για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις από την ρύπανση του περιβάλλοντος καθώς και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Αναπόφευκτα και οι επιχειρήσεις θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά και να προσαρμοστούν είτε λόγω νομοθεσίας είτε λόγω μακροχρόνιας βιωσιμότητας τους.


Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις

Περιβάλλον και Βιωσιμότητα


Αφορά τον εντοπισμό κινδύνων που απορρέουν από τις διαδικασίες παραγωγής και λειτουργίας μιας επιχείρησης συμπεριλαμβανομένων της χρήσης πρώτων υλών, της επεξεργασίας και της διακίνησης αγαθών και προσφοράς υπηρεσιών σε όλο το μήκος και το πλάτος της επιχείρησης, που ενδέχεται να έχουν περιβαλλοντικό αποτύπωμα και χρήζουν διαχείρισης. Για τον υπολογισμό του ρίσκου εξετάζονται οι μέθοδοι διαχείρισης των κινδύνων σε συνδυασμό με τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται. Τα παραπάνω σχετίζονται άμεσα και με την περιβαλλοντική συμμόρφωση στο νομοθετικό πλαίσιο και τους κανόνες που έχουν ήδη θεσπιστεί ή πρόκειται στο μέλλον να θεσπιστούν. Η ανάλυση και εκτίμηση κινδύνων είναι μια διαρκής διαδικασία που λαμβάνει συνεχώς υπόψη τις μεταβαλλόμενες συνθήκες και την αποτελεσματικότητα των μέτρων που ελήφθησαν οδηγώντας έτσι στη βιωσιμότητα της επιχείρησης.


Κλιματική Αλλαγή και Βιωσιμότητα


Αφορά τον εντοπισμό κινδύνων που απορρέουν είτε από τις άμεσες είτε από τις έμμεσες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, γνωστοί αντίστοιχα και ως φυσικοί και μεταβατικοί κίνδυνοι.

Περιλαμβάνει εντοπισμό φυσικών κινδύνων από ακραία καιρικά φαινόμενα (π.χ. καύσωνες, πλημμύρες, θύελες, σφοδρές βροχοπτώσεις) ή μεταβολές του φυσικού περιβάλλοντος (π.χ. άνοδο της στάθμης της θάλασσας, ξηρασία, πυρκαγιές), οι οποίοι οδηγούν σε αλλαγή των συνθηκών κάτω από τις οποίες πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί η παραγωγική διαδικασία μιας επιχείρησης.

Επίσης περιλαμβάνει τον εντοπισμό κινδύνων που αφορούν σε μεταβολές των ρυθμιστικών/κανονιστικών πλαισίων αλλά και των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών λόγω της κλιματικής αλλαγής (π.χ. αλλαγές νομοθεσίας, αλλαγές καταναλωτικής συμπεριφοράς, διαθεσίμες τεχνολογίες, μετάβαση σε οικονομίες μηδενικού αποτυπώματος κ.ο.κ), τα οποία ενδέχεται να δημιουργήσουν αστάθεια στον τρόπο λειτουργίας των επιχείρησεων ενώ δεν αποκλείεται και η εμφάνιση ευκαιριών και κινήτρων από τη μετάβαση στην Πράσινη Οικονομία.

Για τον υπολογισμό του ρίσκου εξετάζονται και σε αυτή την περίπτωση μέθοδοι διαχείρισης κινδύνων σε συνδυασμό με τυχόν μέτρα προστασίας που λαμβάνονται.

Η πρόβλεψη και η γνώση των κινδύνων αυτών συμβάλλει στην χάραξη στρατηγικής για τη διαχείρισή τους στοχεύοντας σε προσαρμογή και βιωσιμότητα της επιχείρησης μακροπρόθεσμα με όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος.


Πως συμβάλλουμε στον εντοπισμό των κινδύνων και στη διαχείρισή τους

Σας υποστηρίζουμε με το εργαλείο ERM RIBIA καθώς και με συμβουλευτικές υπηρεσίες από εξειδικευμένους επιστήμονες.


Το ERM RIBIA είναι ένα λογισμικό/πλατφόρμα εντοπισμού επιχειρηματικών κινδύνων σας οδηγεί σε ασφαλή αποτελέσματα όσον αφορά το επιπέδο προστασίας της επιχείρησής σας απέναντι σε κινδύνους περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.


Το software ERM RIBIA έχει λειτουργικότητα που στοχεύει τις περιοχές όπου πιθανώς απαιτείται αναθεωρηση των διαδικασιών και λήψη πρόσθετων μέτρων προστασίας.

Στην πραγματικότητα, δεν κάνουμε μία απλή ανάλυση και εκτίμηση των κινδύνων. Η εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων μας θα μελετήσει σε βάθος τα θέματα της επιχείρησής σας όσον αφορά το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή σε σχέση με την συμμόρφωσή της με νόμους ή κανονισμούς και τη βιωσιμότητά της και θα συγκρίνει τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται ή πρόκειται να ληφθούν ανάλογα με τους κινδύνους που εντοπίστηκαν. Με αυτό τον τρόπο το ERM RIBIA θα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων που πρέπει να εφαρμόσει και να εκτελέσει η επιχείρησή σας.


Πως προσεγγίζουμε τον εντοπισμό και τη διαχείριση των κινδύνων στην επιχείρησή σας

Η προσέγγισή μας υλοποιείται σε στάδια:


Αρχικά, η εξειδικευμένη ομάδα επιστημόνων μας αναλύει σε βάθος τις διαστάσεις των ζητημάτων που σας αφορούν, καθώς στο κλίμα και στο περιβάλλον δεν είναι όλες οι προκλήσεις (και οι ευκαιρίες) κοινές. Γίνονται σχετικές παραπομπές στην κείμενη νομοθεσία ή/και βέλτιστες πρακτικές.


Στη συνέχεια, υποστηρίζει την Επιτροπή Ελέγχου ή/και την Ομάδα Διαχείρισης Κινδύνων του Οργανισμού σας να εκδώσει τις κατευθυντήριες οδηγίες και να κάνει τις «σωστές ερωτήσεις» στα στελέχη σας.


Τέλος, τα προϊόντα τεχνολογίας της πλατφόρμας μας ERM RIBIA παραμετροποιούνται από έμπειρους business analysts για να μετρήσουν τους κινδύνους, να παρουσιάσουν μετρικά στοιχεία και οπτικοποιημένους πίνακες ελέγχους, αλλά και να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις αντιμετώπισης των ζητημάτων που έχουν εντοπιστεί.


Comments


bottom of page