top of page

Ένα εργαλείο στρατηγικής για την επίτευξη των επιχειρηματικών σας στόχων.Το e-On HRM είναι μια ολοκληρωμένη εφαρμογή για την οργάνωση και διοίκηση. την παρακολούθηση

και αξιολόγηση του προσωπικού σας.


Είναι ένα σύστημα Self Service που προσφέρει περισσότερα από εκείνα του ανταγωνισμού, όπως οπουδήποτε και οποτεδήποτε πρόσβαση μέσω ενός κοινού web browser, απόλυτα συνεργατικό περιβάλλον, αυτοματοποίηση διαδικασιών μέσω ροών εργασίας.


Είναι όμως πολύ περισσότερο. Είναι ένα εργαλείο στρατηγικής που εξασφαλίζει ότι επιτυγχάνονται οι επιχειρησιακοί σας στόχοι. Υποστηρίζει τον προγραμματισμό και τις κρίσιμες αποφάσεις για τον όλο λειτουργικό και στρατηγικό επιχειρησιακό σχεδιασμό και απαντάει σε ερωτήσεις που σχετίζονται με τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σχέδια σας.


Απαντάει σε ερωτήματα για το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της εταιρίας.

Ερωτήματα


Πως θα εξελιχθούν οι ανάγκες μας σε Ανθρώπινο Δυναμικό στο προσεχές μέλλον ;

Πόσοι άνθρωποι θα συνταξιοδοτηθούν ή θα αποχωρήσουν σε 2 έως 3 χρόνια ; Πρέπει να τους αντικαταστήσουμε;

Ποιες αλλαγές θέλουμε να κάνουμε όσον αφορά τις δεξιότητες και τον αριθμό του προσωπικού μας στο προσεχές μέλλον;


Απαντήσεις


Παρέχει πλήρη στοιχεία για το υπάρχον προσωπικό, κατηγοριοποιημένο ανά ημερομηνία πρόσληψης, ηλικία, επίπεδο δεξιοτήτων, θέση , διεύθυνση ή τμήμα και άλλα στοιχεία που βοηθούν στην λήψη αποφάσεων.

Παρέχει εγκαίρως ενημέρωση για τις προγραμματισμένες αποχωρήσεις προσωπικού.


Ερωτήματα


Ποιες είναι οι ανάγκες μας για προσλήψεις φέτος;

Πως θα χειριστούμε όλα αυτά τα βιογραφικά που λαμβάνουμε με το ταχυδρομείο, με fax ή μέσω e-mail και που θα τα αποθηκεύσουμε;Απαντήσεις


Αυτοματοποιεί τη διαδικασία της παραλαβής και φύλαξης βιογραφικών. Καταργεί τα χάρτινα αρχεία.

Αυτοματοποιεί τη διαδικασία συνεντεύξεων και την αξιολόγηση των υποψηφίων και εξασφαλίζει ότι τα σχόλια αυτών που διεξήγαν τις συνεντεύξεις αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή προσπελάσιμη από όσους τα χρειάζονται.

Εξασφαλίζει ότι υπάρχει πάντα στη διάθεση της επιχείρησης μια ικανή λίστα από υποψήφιους κατηγοριοποιημένη σύμφωνα με την καταλληλότητα του κάθε υποψήφιου σε σχέση με την οργανική θέση για την οποία έθεσε υποψηφιότητα.


Ερωτήματα


Οι άνθρωποί μας ενημερώνονται για την επαγγελματική εκπαίδευση που απαιτείται ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την εργασία τους; Αποτελεί αυτή η εκπαίδευση προαπαιτούμενο για την προώθησή τους και την προσαρμογή των μισθών;


Απαντήσεις


Οι προδιαγραφές σε απαιτούμενη εκπαίδευση και κατάρτιση ανά οργανική θέση καθορίζονται παραμετρικά μέσα στο σύστημα. Οι προδιαγραφές αυτές σε συνδυασμό με πραγματικά στοιχεία που αφορούν την κατάρτιση και την απασχόληση του κάθε ατόμου, δίνει τη δυνατότητα άμεσης κάλυψης των πιθανών κενών. Με αυτό τον τρόπο το σύστημα αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για προγραμματισμό του μέλλοντος.

Υπάρχει επίσης δυνατότητα για επισύναψη καταστάσεων κόστους και χρόνου για κάθε εκπαιδευτικό σεμινάριο.


Ερωτήματα


Το προσωπικό μας έχει σε τακτά χρονικά διαστήματα μια επίσημη ενημέρωση για την απόδοσή του;


Απαντήσεις


Δίνει τη δυνατότητα για ενεργοποίηση σε σταθερή βάση ή για έκτακτη χρήση, πολλών τύπων εντύπων αξιολόγησης που καλύπτουν διάφορες ανάγκες αξιολόγησης (ανθρώπων, ενεργειών, θεμάτων κλπ.)

Η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει τη δική της μέθοδο για την αξιολόγηση των ανθρώπων της όπως για παράδειγμα αυτό-αξιολόγηση, αξιολόγηση από υπαλλήλους του ιδίου επιπέδου, από προϊσταμένους κλπ.

Το σύστημα παρέχει ολοκληρωμένες εκθέσεις και αποτελέσματα κύκλων αξιολόγησης ανά άτομο, ανά τμήμα και ανά ποιότητα των ευρημάτων.Ερωτήματα


Έχει γίνει η απαραίτητη επεξεργασία κάθε φόρμας αξιολόγησης από τα κατάλληλα στελέχη; Έχουν ενημερωθεί οι αξιολογηθέντες υπάλληλοι για τα αποτελέσματα της επεξεργασίας;


Απαντήσεις


Οι δυνατότητες του συστήματος για δημιουργία ροών εργασίας (workflows) που ελέγχονται παραμετρικά δίνουν απόλυτη ευελιξία σχετικά με το “Ποιος” (εξουσιοδοτημένο προσωπικό) έχει πρόσβαση, “Πότε” (χρόνος ή σειρά) και σε “Τι” (είδος πληροφορίας) έχει πρόσβαση κάθε πρόσωπο.Ερωτήματα


Ποιος δικαιούται αύξηση μισθού και πότε;

Η κάθε αύξηση είναι δικαιολογημένη από στοιχεία αποδοτικότητας;


ΑπαντήσειςΤα στοιχεία αποδοτικότητας περιλαμβάνουν με λεπτομέρεια γεγονότα, επιτεύγματα και αξιολογήσεις που δίνουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για κάθε πρόσωπο καθώς και για τα βασικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε περίπτωση της αναπροσαρμογής των μισθών.Ερωτήματα


Θέλει η επιχείρηση να μεταθέσει τους ανθρώπους σε άλλες θέσεις ή να τους προωθήσει ώστε να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι ανάγκες της;

Έχουν οι άνθρωποι εκφράσει την επιθυμία τους να μετατεθούν για προσωπικούς λόγους;


Απαντήσεις


Προαγωγές και μεταθέσεις καταγράφονται με λεπτομέρεια σαν ροές που αναπαριστούν την όλη ελεγκτική και εγκριτική διαδικασία .

Προσωπικά αιτήματα αξιολογούνται μέσω προκαθορισμένων ροών εργασίας δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε άτομο να ενημερώνεται για την πρόοδο του αιτήματός του.Ερωτήματα


Είναι οι άνθρωποι της επιχείρησης τοποθετημένοι στην ιεραρχία σύμφωνα με την εκπαίδευσή τους, την προηγούμενη εμπειρία τους, τις δεξιότητές τους, τις απαιτήσεις της θέσης κλπ;


Απαντήσεις


Η κατάλληλη πληροφόρηση σχετικά με τις οργανικές θέσεις και βαθμούς, τις απαιτήσεις της εργασίας, τις εκπαιδευτικές δεξιότητες, τις οργανικές οντότητες και τις περιγραφές καθηκόντων, παρέχει μια πλήρη εικόνα για κάθε άτομο σε σχέση με τη θέση που κατέχει και καθιστά εύκολο να εντοπιστούν πιθανές ασυμβατότητες ή ανάγκες για ανάπτυξη ή για μετάθεση. Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα ποιοτικής διερεύνησης της βάσης δεδομένων για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων ανά τμήμα, των δεξιοτήτων στο σύνολο, των δεξιοτήτων που απαιτούνται, κλπ, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του σχεδιασμού.

Ερωτήματα


Μήπως πρέπει να αντιμετωπίσει η επιχείρηση μια μαζική μείωση προσωπικού;

Ποιος, πού, πότε και πώς;


Απαντήσεις


Παρέχεται πλήρης πληροφόρηση για το υπάρχον προσωπικό και το αντίστοιχο κόστος εργασίας που συνεπάγεται η διατήρησή του. Αυτή η πληροφόρηση θα χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση που θα χρειαστεί να γίνει μείωση προσωπικού και για να υπολογιστεί το κόστος της.

Comments


bottom of page